Działania PROW wdrażane przez samorządy


„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

18 września br. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1414). Minister wystosował, do samorządów województw odpowiedzialnych za ogłoszenie naborów, pismo o pilnym uruchomieniu konkursów w tym zakresie.

Wsparcie przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. W przypadku operacji dotyczących dróg wewnętrznych należy zaznaczyć, że w wyniku realizacji operacji droga ta musi uzyskać status drogi publicznej, natomiast przez zmianę nawierzchni należy rozumieć zmianę wpływającą na poprawę jakości drogi np. z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową.

Ponadto w ramach operacji sfinansowane mogą być także koszty budowy kanałów technologicznych związanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego jak również koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji.

Nabory wniosków ogłaszane są przez samorządy województw. Do 9 października 2015 r. cztery samorządy poinformowały o naborach planowanych od listopada 2015 r. do stycznia 2016 r. Samorządy województw przeznaczyły na realizację inwestycji drogowych ponad 335 mln EUR wsparcia z EFFROW.

Lokalne Grupy Działania

W lipcu br. (od 10 do 31 lipca) samorządy województw uruchomiły wsparcie przygotowawcze dla lokalnych grup działania (LGD) na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) na okres 2014-2020. Z tych środków przekazywanych w formie płatności ryczałtowych LGD mogą finansować nie tylko koszty związane z konsultowaniem LSR ze społecznością lokalną, prowadzeniem badań czy analiz, lecz także koszty związane z utrzymaniem biura i pracowników. Stosowne rozporządzenie to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851).

W ramach naborów, które prowadzone były w poszczególnych województwach do końca lipca br. złożono 301 wniosków o przyznanie pomocy, obejmując tym samym obszary wiejskie w ponad 97%. Do dnia 27 września 2015 r. zawarto 279 umów o przyznaniu pomocy (kolejnych 20 zostanie podpisanych w najbliższych dniach, 2 wnioski zostały wycofane), 199 LGD złożyło wnioski o płatność pierwszej transzy, a środki otrzymały 24 LGD.

Wsparcie przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów przygotowania LSR, w tym koszty wynagrodzeń dla pracowników LGD.

Lokalne Strategie Rozwoju

22 września br. wszystkie samorządy województw otrzymały pełną dokumentację konieczną do uruchomienia konkursu na wybór LSR. Minister polecił, aby ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach poszczególnych samorządów województw nie później niż 9 października br., a nabór strategii zakończył się nie później niż 31 grudnia br. Rozstrzygnięcie konkursu na wybór LSR (włączając w to ocenę LSR przez ekspertów zewnętrznych w ramach komisji wybierających powołanych w każdym województwie) jest planowane na koniec kwietnia 2016 r. – wybór LSR stanowi warunek konieczny do uruchomienia ponad 700 mln euro na działanie LEADER w ramach PROW 2014-2020. W ramach konkursu będą wybierane zarówno LSR monofunduszowe finansowane z tylko ze środków EFFROW albo EFRM jak i wielofunduszowe z udziałem zarówno EFFROW i EFRM oraz w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego także ze środków EFS i EFRR.

9 października 2015 r. opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które stanowi podstawowy akt prawny dla finansowania operacji realizowanych przez beneficjentów w ramach LSR.

W ramach tego poddziałania można realizować różnorodne operacje z zakresu:

Źródło: MRiRW

Powrót