20-lecie powstania pierwszej izby rolniczej w Polsce

W dniu 2 czerwca br. przypada 20. rocznica wyborów do Poznańskiej Izby Rolniczej. Były to pierwsze wybory w kraju po wejściu w życie ustawy o izbach rolniczych z 14 grudnia 1995 roku. Uprawnionych do głosowania w byłym woj. poznańskim było 59.069 członków izby. W głosowaniu udział wzięło 44,05% uprawnionych do głosowania, co jest najlepszym wynikiem w Polsce do dnia dzisiejszego. Aby izba w danym województwie mogła powstać musiał być przekroczony 20% minimalny próg frekwencji. Niewątpliwie do sukcesu frekwencji przyczyniło się duże zaangażowanie rolników, służb Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz to, że ówczesny Wojewoda Poznański Włodzimierz Łęcki ufundował ciągnik rolniczy, który był rozlosowany wśród wszystkich głosujących. W wyniku wyborów wybrano 118 członków Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Izby Rolniczej.

Pierwszym etapem działalności Poznańskiej Izby Rolniczej był wybór jej władz, którego dokonano na I Walnym Zgromadzeniu PIR, zwołanym na 21 czerwca 1996 r. przez ówczesnego Wojewodę Poznańskiego. W skład pierwszego Zarządu weszli: Józef Waligóra - Prezes, Wojciech Kulczyński - Wiceprezes oraz członkowie: Tadeusz Kłos, Zofia Szalczyk i Mirosław Potrawiak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jerzy Just. Delegatem do Krajowej Radzie Izb Rolniczych wybrany został reprezentant rolników z gminy Mieścisko, pan Bogdan Fleming. Pierwsze Walne Zgromadzenie podjęło również historyczną uchwałę w sprawie ustanowienia samorządu rolniczego w województwie poznańskim. Oto treść tej uchwały, która świadczy o powadze chwili oraz wielkim zaangażowaniu pierwszych delegatów:

„My członkowie Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w województwie poznańskim wybrani w demokratycznych wyborach, zebrani po raz pierwszy w dniu 21 czerwca 1996 r., świadomi historycznej chwili w życiu społeczności rolniczej witamy z dużą radością odrodzenie izby rolniczej na ziemi polskiej.

Wyrażamy uznanie najwyższym organom Państwa: Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP za ustanowienie aktu prawnego, który pozwolił na utworzenie samorządu rolniczego uprawnionego do reprezentowania interesów rolnictwa i wsi.

Składamy wyrazy najserdeczniejszego podziękowania wszystkim rolnikom województwa poznańskiego za ich poczucie odpowiedzialności i troski o sprawy rolnictwa i liczny udział w wyborach, co umożliwiło utworzenie izby rolniczej w naszym województwie.

Zobowiązujemy się do rzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o izbach rolniczych i godnego reprezentowania całej społeczności rolniczej.

Będziemy zajmować się wszystkimi problemami producentów rolnych i ich rodzin, aby zapewnić godne warunki życia wszystkim mieszkańcom wsi i odpowiednie miejsce dla polskiej żywności na rynkach krajowych i zagranicznych.

Apelujemy do rolników całego kraju o jak najszybsze powołanie izb rolniczych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polski”.

Logo PIR

Logo byłej Poznańskiej Izby Rolniczej

Zarząd PIR od początku postawił sobie za motto działania wykreowanie Izby, jako instytucji opierającej się na bogatej 100-letniej tradycji izby rolniczej w Wielkopolsce, będącej organizacją apolityczną, zajmującą się wszechstronną współpracą z działającymi w obrębie i dla dobra rolnictwa organizacjami na zasadzie partnerskiej. W pierwszych miesiącach swego istnienia Poznańska Izba Rolnicza nie posiadała siedziby, a posiedzenia Zarządu odbywały się w różnych okazjonalnie wypożyczanych przez życzliwe instytucje miejscach. Pierwsze środki finansowe na swoją działalność Poznańska Izba Rolnicza otrzymała dopiero w końcu 1996 roku.

Przez pierwsze półrocze, dziś to tak można ocenić, Izba funkcjonowała tylko dzięki entuzjazmowi jej członków. Sytuacja zaczęła się zmieniać kiedy, posiadając już fundusze, Izba uzyskała siedzibę na poznańskim Golęcinie, przy Zespole Szkół Rolniczych. Wkrótce, w trosce o lepszą dostępność dla rolników, podjęto decyzję o utworzeniu biur terenowych. Do końca 1997 r. powstało 5 takich biur: w Środzie Wlkp., Śremie, Szamotułach, Pniewach i Gnieźnie. W 1998 r. doszły jeszcze biura w: Grodzisku Wlkp., Obornikach, Opalenicy i Wrześni.

Pomimo pionierskich warunków startu, Izba pracowała od pierwszych chwil swego powstania, skupiając z konieczności główny wysiłek na działaniach organizacyjno-legislacyjnych związanych z faktem powstania nowego podmiotu, prowadziła jednak również ożywioną działalność statutową. W czasie swej dwuipółletniej działalności Poznańska Izba Rolnicza odbyła VIII swoich Walnych Zgromadzeń, na których podjęto łącznie 61 uchwał.

Prawnym następcą Poznańskiej Izby Rolniczej jest obecna Wielkopolska Izba Rolnicza. Rok 2016, zgodnie z decyzją Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jest rokiem uroczystych obchodów Jubileuszu 120-lecia istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich oraz Jubileuszu 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rok Jubileuszowy zainicjowała Msza Święta i konferencja, która miała miejsce 11 stycznia br. w Siemianicach, celebrująca również 130 rocznicę urodzin naszego patrona – dr Aleksandra hr. Szembeka. Rok jubileuszowy obfituje w liczne wydarzenia: 13 marca br. odbyła się uroczysta Gala XV edycji konkursu Wielkopolski Rolnika Roku, a 20 marca br. – Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim. Podjęto także decyzję o organizacji subregionalnych uroczystości jubileuszowych na terenie działania byłych pięciu izb wojewódzkich, które weszły w skład Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W dniu 7 maja br. celebrowaliśmy obchody Jubileuszowe w subregionie konińskim, a 21 maja odbyły się obchody subregionu poznańskiego. Przed nami jeszcze: 11 czerwca – obchody subregionu pilskiego (byłej Pilskiej Izby Rolniczej), 28 sierpnia br. – obchody subregionu kaliskiego (byłej Kaliskiej Izby Rolniczej), przy okazji Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Liskowie i 3 września br. – obchody subregionu leszczyńskiego i powiatu wolsztyńskiego. Zwieńczeniem Roku Jubileuszowego będzie uroczysta Gala podsumowująca, która odbędzie się 14 grudnia br. na terenie MTP. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach.

Opracowanie: Grzegorz Wysocki

Powrót