XVI Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej

22 grudnia br obradowało XVI Walne Zgromadzanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na miejsce obrad wybrano Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes WIR Piotr Walkowski, który został wybrany Przewodniczącym obrad. Sekretarzem obrad wybrano Członka Zarządu WIR Krzysztofa Kwiatonia.


W obradach Walnego Zgromadzenia WIR uczestniczył Pan Krzysztof Grabowski, nowo wybrany Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w imieniu samorządu rolniczego złożył gratulacje Panu Wicemarszałkowi oraz zapewnił o woli współpracy ze strony Zarządu WIR, w kwestiach dotyczących rolnictwa i wielkopolskiej wsi. Krzysztof Grabowski jako Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego nadzoruje Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.


W dalszej części spotkania Walne Zgromadzenie zapoznało się z informacją o sposobie realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Przyjęto sprawozdanie z pracy Zarządu WIR w okresie od września do końca listopada bieżącego roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIR za działalność w II półroczu 2014 roku. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji budżetowej Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały dotyczące budżetu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz zatwierdziło budżet na rok 2015r.

W trakcie obrad dyskutowano także o aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym na rynku trzody chlewnej, mleka oraz owoców i warzyw. Walne Zgromadzenie przyjęło stanowisko w sprawie stale pogarszającej się sytuacji na rynkach rolnych, jego treść dostępna jest poniżej. Szeroko omawiano kwestę zbliżających się wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które zaplanowano na 31 maja 2015 roku. Powołano także jedenastoosobową Wojewódzką Komisję Wyborczą, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów.


Ponadto w trakcie spotkania padły pytania o zniesienie kwoty mlecznej i o ewentualną możliwość jej wykupu, tak jak miało to miejsce w przypadku kwoty buraczanej. Delegaci WIR odnieśli się także do wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności zakazu uboju rytualnego oraz kwestii związanych ze sprzedażą ziemi z ANR.

XVI Walne Zgromadzanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyjęło następujące wnioski złożone przez Rady Powiatowe:

 1. Wniosek o wystosowanie pisma do Agencji Nieruchomości Rolnych o przyspieszenie wyceny gruntów, które mają pierwszeństwo pierwokupu oraz o urealnienie ceny gruntów pod inwestycje.
 2. Wniosek o skierowanie pisma do MSWiA, KRIR, aby podpalacze stogów słomy i siana byli ścigani z urzędu, a nie na wniosek poszkodowanego. Bardzo często poszkodowani nie wiedzą o konieczności zgłoszenia takiego faktu lub są wręcz zastraszani, aby nie wnosić o ściganie podpalaczy.
 3. Wniosek o rozeznanie możliwości przeprowadzenia przez WIR lub inną instytucję przeszkolenia pedagogicznego rolników na kursach lub w innej formie. Przeszkolenie i uzyskanie uprawnień pozwoli rolnikom przyjmować uczniów szkół rolniczych na praktyki zawodowe. Wniosek składamy w imieniu rolników, którzy zgłosili ten problem do Rady Powiatowej WIR.
 4. Wniosek o ograniczenie importu mięsa i wprowadzenie zasady kwarantanny sprowadzanego bydła z UE oraz nadzór przewozu mięsa z podejrzeniem zakażenia gronkowcem.
 5. Wniosek w sprawie skierowania wniosku do MRiRW w sprawie zmiany rozporządzenia w zakresie dostosowania terminów stosowania nawozów naturalnych, tj. obornika, gnojowicy, gnojówki oraz ich pochodnych na obszarach OSN z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań klimatycznych.
 6. Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nie dokonywanie zmian w trakcie trwania zobowiązania w przepisach dotyczących zasad realizacji działań rolno-środowiskowych.
 7. Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o umożliwienie zwrotu płatności przez rolników poprzez potrącenie z kolejnych płatności.
 8. Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom utraty kwot mlecznych oraz nie karanie za przekroczenie limitów.
 9. Wniosek o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów, które w konsekwencji pozwalałyby dzierżawcy na wykup dzierżawionych przez siebie gruntów, jednakże bez możliwości zbywania ich na rzecz osób trzecich.
 10. W sytuacji kryzysu na rynku rolnym spowodowanym działaniami politycznymi podjąć działania łagodzące jego skutki również w sektorze trzody chlewnej, a nie tylko owoców i warzyw. Producenci trzody odczuwają skutki nie tylko obecnego embarga, ale również wcześniejszej sytuacji związanej z wykryciem afrykańskiego pomoru świń.
 11. Wniosek by wzorem przewidywanych w płatnościach dopłat do krów i opasów wprowadzić również dopłaty do macior (np. na zasadach de mnimis).
 12. Zmienić przepisy dotyczące funduszów promocji, tak by nie finansować produktów pochodzących spoza Polski. W przypadku planów tworzenia Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, przyjąć taki sposób finansowania by nie stał się on dodatkowym podatkiem płaconym przez rolników.

Po zakończeniu obrad przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku.

Katarzyna Strzyż

Stanowisko w sprawie kryzysu na rynku żywca wieprzowego i mleka
Powrót