Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego stanowczo opowiedział się przeciw odkrywce, która doprowadziłaby do całkowitej likwidacji blisko 6 tys. gospodarstw rolnych, zajęcia obszaru ponad 10 tys. hektarów i degradacji terenów przyległych.

W związku z wieloma protestami i wystąpieniami, w tym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wobec planów budowy kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Krobia, Miejska Górka i Poniec, Ministerstwo Środowiska zamieściło na swojej stronie następujące wyjaśnienie.

Wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska dotyczące złoża węgla brunatnego „Oczkowice”

W związku wieloma pytaniami ze strony mediów oraz mieszkańców Wielkopolski związanych z decyzją Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Oczkowice” położonego w gminach Miejska Górka i Krobia w woj. wielkopolskim prezentujemy poniższe wyjaśnienie.

Złoże „Oczkowice” zostało udokumentowane przez PAK Górnictwo Sp. z o.o. na bazie wyników z otworów geologicznych wykonanych na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Poniec-Krobia” i „Oczkowice” oraz informacji geologicznej zakupionej od Skarbu Państwa. Udokumentowane złoże obejmuje wszystkie rejony objęte koncesją.

Decyzja Ministra Środowiska z 17 grudnia 2014 r. zatwierdzająca dodatek do dokumentacji geologicznej nie jest jednoznaczna ze zgodą na rozpoczęcie eksploatacji złoża. Nie daje bowiem podstaw do podejmowania działalności wydobywczej, a stanowi jedynie zatwierdzenie wyników prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, wykonanych w ramach udzielonej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny.

Podstawę prowadzenia działalności eksploatacyjnej przez przedsiębiorcę stanowi dopiero koncesja na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża, a warunkiem jej uzyskania jest złożenie wniosku o jej udzielenie wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża nie jest autonomiczną decyzją Ministra Środowiska – jej udzielenie wymaga współdziałania z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. Stanowiska tych organów są wiążące dla organu koncesyjnego.

Do Ministra Środowiska nie wpłynął wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Oczkowice”, w związku z tym – obecnie – nie ma możliwości rozpoczynania żadnych prac wydobywczych.

Grzegorz Zygan
Ministerstwo Środowiska RP

Powrót