Trójstronna Komisja Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza utworzyć Trójstronną Komisje Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która stanowić będzie forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów środowisk wiejskich i rolniczych oraz dobra publicznego. Projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie trafił właśnie do konsultacji.

Komisja rozpatrywać będzie problemy związane z funkcjonowaniem obszarów wiejskich i rolnictwa oraz z polityką państwa dotyczącą obszarów wiejskich i rolnictwa, a także sprawy dotyczące obszarów wiejskich i rolnictwa znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczpospolita Polska.

Do zadań Komisji należeć będzie:

W skład Komisji wchodzić będą przedstawiciele strony rządowej, strony społeczno-zawodowej i strony gospodarczej. Każda ze stron Komisji będzie miała równą liczbę przedstawicieli. Stronę rządową w Komisji reprezentować będą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rozwoju regionalnego i finansów publicznych. Przedstawicielami strony społeczno-zawodowej w Komisji będą przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz ogólnokrajowych społeczno–zawodowych organizacji rolników i związków zawodowych rolników indywidualnych. Stronę gospodarczą reprezentować będą przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz ogólnokrajowe organizacje pracodawców działające na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) i prowadzące działalność we wskazanych w ustawie działach Polskiej Klasyfikacji Działalności. Szczegółowe warunki reprezentatywności określi ustawa.

W skład Komisji z głosem doradczym wejdą czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Komitetu do Spraw Europejskich i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Komisja i każda ze stron Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji, z głosem doradczym, przedstawicieli innych organów władzy publicznej, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, w szczególności organizacji społeczno-zawodowych rolników, a także uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz ekspertów.

Komisja pracować będzie w ramach czteroletniej kadencji. Członków Komisji powoływać będzie Prezes Rady Ministrów. W ramach Komisji utworzone zostaną stałe zespoły problemowe do spraw społecznych, do spraw gospodarczych i do spraw Unii Europejskiej. Ponadto Komisja może powoływać inne stałe zespoły problemowe oraz doraźne zespoły problemowe.

Opracowanie na podstawie projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie opracowanego przez MRiRW.

Katarzyna Strzyż

Powrót