Ostatnie Walne Zgromadzenie WIR IV kadencji

W dniu 30 marca 2015 roku w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu obradowało XVII Walne Zgromadzenie IV kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Było to ostatnie Walne Zgromadzenie tej kadencji. Mandaty delegatów wygasają w dniu 4 kwietnia bieżącego roku. Do czasu wyborów nowych delegatów i nowych organów Izby Zarząd czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem WIR.


Przewodniczącym obrad został wybrany Prezes Piotr Walkowski, a sekretarzem Zenon Słupiński delegat z powiatu poznańskiego.

Walne zgromadzenie po dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2014 udzieliło absolutorium za rok 2014r. Walne przyjęło również uchwałę wprowadzającą poprawki do budżetu WIR na rok 2015.


W tej części Walnego przyjętych zostało kilkanaście wniosków między innymi:Na cześć otwartą Walnego Zgromadzenia poświęconą dyskusji i aktualnym sprawom i problemom przybyli m.in.: Józef Waligóra – Honorowy Prezes WIR i KRIR, Maria Wróblewska – Dyrektor OR KRUS w Poznaniu, Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Edward Matuszak – Dyrektor CDR odział w Poznaniu, Andrzej Sipowicz – Zastępca Dyrektora OR ARiMR w Poznaniu, Bartłomiej Raj – Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W drugiej o części Walnego Zgromadzenia z udziałem zaproszonych gości najwięcej pytań i wątpliwości dotyczyło Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności rozdysponowania gruntów znajdujących się w jej zasobach. Delegaci poddali w wątpliwości zgodność z prawem procedur zbywania gruntów. Niektóre transakcje budzą wiele kontrowersji i stają się zarzewiem lokalnych konfliktów.


Pani Dyrektor OR KRUS Maria Wróblewska przekazała informację o zmianach przepisów w kwestii zmian przepisów ubezpieczeń w KRUS odnośnie, umów zleceń, prowadzenia działalności gospodarczej. Poprosiła również o aktualizację adresów zamieszkania z uwagi na problemy z doręczeniem korespondencji.

Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwrócił uwagę na zagrożenie śluzakiem (Ralstonia solanacearum) - chorobą ziemniaka. Jest to choroba bakteryjna, która przenosi się z wodami i może w środowisku wodnym przetrwać do 2 lat co daje możliwości łatwego rozprzestrzeniania się. Właśnie z tego względu jest ona bardzo niebezpieczna podkreślił A. Błochowiak.

Bartłomiej Raj – zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii przedstawił aktualny stan zagrożeń chorobami zakaźnymi zwierząt.

Dyrektor CDR odział w Poznaniu Edward Matuszak podziękował Wielkopolskiej Izbie Rolniczej za wspólne działania podejmowane w konsorcjum i owocną współpracę nie tylko jako konsorcjanta ale też jako partnera w wielu podejmowanych wspólnie inicjatywach.

Niewątpliwie najwięcej kontrowersji wzbudził temat nowych zasad płatności bezpośrednich i nowych wzorów wniosków o płatności. System nie jest jeszcze doskonały, cały czas jest ulepszany. Elektroniczne wypełnienie wniosków i ich złożenie sprawia wiele trudności z uwagi na częste zawieszanie się sytemu i nie dońca dopracowane aplikacje.

Rolnicy obawiają się momentu, kiedy wnioski o płatności można będzie tylko składać za platformy internetowej.

Jako ostatni zabrał głos Józef Waligóra – Honorowy Prezes WIR. Prezes Waligóra podziękował wszystkim za pracę włożoną w działania Izby, za osobiste zaangażowanie i pracę na rzecz samorządu rolniczego. Prezes podkreślił też rolę delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Andrzeja Frąckowiaka jako najbardziej aktywnego członka WZ KRIR. Wyraził również nadzieję, że nowe władze będą kontynuować tę ważną i ciężką pracę na rzecz rolników.

Na zakończenie Honorowy Prezes J. Waligóra złożył wszystkim życzenia świąteczne spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa.

Marta Ceglarek

Powrót