Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Obrady otworzył Poseł na Sejm RP oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Piotr Walkowski. Podziękował członkom za liczne przybycie, na sali obecni byli również: wiceprezes Bogdan Fleming oraz członkowie Zarządu WIR panowie: Zbigniew Gąsior i Krzysztof Przygoński oraz delegat do KRIR - Andrzej Frąckowiak.


Po ukonstytuowaniu się Komisji, jej przewodniczącym został wybrany Pan Kornel Pabiszczak z Poznania, Z-cą Przewodniczącego został Bernard Walda z Powiatu Nowotomyskiego, a sekretarzem – Pan Przemysław Tomczak z Powiatu Tureckiego.

Dyrektor Biura WIR - Pan Grzegorz Wysocki przedstawił zasady i tryb pracy Komisji zgodne z Regulaminem Komisji Wojewódzkiej oraz przybliżył procedury wyborcze i ordynację w wyborach do izb rolniczych. W trakcie posiedzenia ustalono ramowy plan pracy Komisji i ustalono formy sprawowania nadzoru nad podległymi komisjami. Wojewódzka Komisja Wyborcza przyjęła 3 uchwały: w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych, w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz w sprawie powołania i uczestnictwa w wyborach mężów zaufania.

Komisja Wojewódzka zapoznała się z projektami wzorów dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych izb rolniczych, przygotowanych na podstawie załączników nr 8-15 do uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 roku. Wzory dokumentów Komisja przyjęła bez zastrzeżeń.


Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 15 maja br. i dotyczyć będzie kwestii związanych z rejestracją kandydatów. Kulminacyjnym dniem dla Komisji będzie 31 maja br. – dzień wyborów, gdy od 8:00 do 18:00 będą otwarte lokale wyborcze, natomiast sama Komisja będzie pracować aż do ustalenia wyników wyborów z całego województwa. Zakłada się, że wyniki te zostaną przedstawione do publicznej wiadomości już 1 czerwca br.

Monika Szkudlarek

Powrót