Przygotowania do drugiego stopnia wyborów do Walnego Zgromadzenia WIR

W niedzielę 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Przypomnijmy, że członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W I etapie wyborów (tj. 31.05.2015 r.) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybrano członków rady powiatowej izby. W II etapie wyborów zaplanowanym na miesiąc czerwiec na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych zostaje wyłonione 62 - osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które wybierze spośród swego grona Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Zgodnie z art. 31. ust 2 ustawy o izbach rolniczych zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby nie później niż w terminie 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Zarząd WIR wystosował zaproszenia do członków 31 Rad Powiatowych WIR już w dniu 1 czerwca br. Harmonogram pierwszych posiedzeń przedstawia się następująco:

Najważniejszym celem pierwszego posiedzenia rady powiatowej jest wybór przewodniczącego rady oraz delegata na walne zgromadzenie izby rolniczej. Wyboru przewodniczącego rady powiatowej oraz delegata na walne zgromadzenie izby rolniczej dokonuje się odrębnie w głosowaniu tajnym. Wybory te przeprowadza komisja wyborcza, w liczbie 3 - 5 osób, wybrana większością głosów przez radę powiatową spośród jej członków.

Prawo zgłaszania kandydata na przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej i na delegata na walne zgromadzenie tej izby przysługuje każdemu członkowi rady powiatowej. Zgłoszenia dokonuje się ustnie do protokołu prowadzonego przez komisję wyborczą rady. Komisja wyborcza rady przyjmuje zgłoszenie kandydata po uprzednim wyrażaniu przez niego zgody na kandydowanie w formie ustnego oświadczenia złożonego do protokołu prowadzonego przez tę komisję. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów komisja wyborcza rady sporządza w porządku alfabetycznym listę kandydatów i zarządza sporządzenie kart do głosowania.

Głosowanie w wyborach przewodniczącego rady powiatowej oraz delegata na walne zgromadzenie odbywa się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie tej rady. Głosowanie to odbywa się oddzielnie na przewodniczącego oraz na delegata.

Wyniki wyborów przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby na podstawie protokołów, rada powiatowa izby rolniczej potwierdza poprzez przyjęcie odrębnych uchwał.

Niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia rady powiatowej izby rolniczej, jej przewodniczący przekazuje zarządowi izby podjęte uchwały, całość dokumentacji z wyborów przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenie tej izby.

W ten sposób zostaje wyłonione walne zgromadzenie izby rolniczej. Z każdej rady powiatowej zostają wybrane dwie osoby, które tworzą najwyższy organ izby. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Wtedy to walne zgromadzenie wybiera spośród swego składu zarząd izby, komisję rewizyjną oraz komisje problemowe.

Opracowanie: Grzegorz Wysocki

Powrót