24-09-2015 r.

Udział w konsultacjach RZGW

W dniu 21 września br. w Urzędzie Gminy Warta odbyło się seminarium wodne o charakterze informacyjno-konsultacyjnym w sprawie projektów dokumentów dotyczących warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyły w spotkaniu: członek Zarządu WIR – Jolanta Nawrocka oraz kierownik biura WIR w Koninie – Elżbieta Bryl.


Spotkanie zostało zorganizowane i prowadzone przez pracowników RZGW w Poznaniu. W jego trakcie omówiono zakres terytorialny i działania RZGW w Poznaniu, prognozę oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko oraz omówiono sam projekt rozporządzenia. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat projektu. Przedstawicielki WIR zgłosiły następujące poprawki do projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko:

Należy wykreślić pkt.5 w § 12.
„Ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli istniejąca lub prognozowana sytuacja meteorologiczna nie gwarantuje wielkości napełnienia zbiornika na dzień 16 kwietnia do rzędnej 119,5 m n.p.m, zapewniającej zgromadzenie w zbiorniku zasobów dyspozycyjnych umożliwiających zaspokojenie gwarantowanych potrzeb na minimalnym poziomie.”

oraz §13.1.
„Ogranicza się w okresie od 16 kwietnia do 30 czerwca wielkości zrzutów wody ze zbiornika, dopuszczając tylko te, które będą utrzymywać w tym okresie stały poziom wody w zbiorniku osiągnięty na dzień 16 kwietnia”.

Uzasadniając te poprawki stwierdzić należy, że zmuszają one do utrzymywania wysokiego poziomu wody na zbiorniku w okresie wiosny i lata, co powoduje, że rezerwa powodziowa w tym czasie jest bardzo mała. Przy większych opadach deszczu (sytuacja taka miała miejsce w roku 2010 oraz 2013) dochodzi do powodzi w Dolinie Warty poniżej zbiornika.

Obydwa zapisy ograniczają w znaczącym stopniu swobodę podejmowania decyzji przez osoby zarządzające zbiornikiem, co stwarza zagrożenie, że decyzja o zrzutach może być przez te osoby podejmowana zbyt późno. Tym samym funkcja przeciwpowodziowa zbiornika jest znacząco ograniczana.

(-) Elżbieta Bryl

Powrót