23-10-2015 r.

Wielkopolscy rolnicy przeszkoleni w zakresie „Modernizacji gospodarstw rolnych”

Od 7 do 22 października odbył się cykl szkoleń kierowanych do potencjalnych beneficjentów programów PROW 2014-2020. Szkolenia przeprowadzone we wszystkich 31 powiatach Wielkopolski i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie ze szkoleń skorzystało 3,5 tysiąca rolników. Celem spotkań była promocja działań z jakich będzie można skorzystać w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, główny nacisk położony został na omówienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.


Szkolenia zorganizowane zostały w ramach porozumienia z dnia 31 lipca zawartego między Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotrem Walkowskim, Dyrektorem OT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotrem Łykowskiem oraz Ryszardem Jaworskim Dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami od 19 października do 17 listopada można składać wnioski o wsparcie realizacji operacji mających na celu:

Pomoc przyznawana będzie do wysokości limitu w zależności od obszaru, w którym planowana jest inwestycja: 500 tys. zł na rozwój produkcji mleka i bydła mięsnego oraz 900 tys. zł na rozwój produkcji trzody chlewnej. Pomoc przyznana zostanie w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją lub wyposażeniem budynków inwentarskich bądź magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Według zapowiedzi ministra rolnictwa w styczniu przewidywany jest kolejny nabór wniosków, wtedy też można będzie składać wnioski na realizacje operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji i poprawą jej jakości oraz zwiększeniem wartości dodanej produktu. Tutaj przewidziany limit to 200 tys. zł.


Wspólne spotkania rolników, członków WIR - potencjalnych beneficjentów działań, służb doradczych oraz pracowników ARiMR zaowocowały licznymi uwagami do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu. W wyniku dyskusji, jakie odbywały się w trakcie szkoleń, nasuwają się zastrzeżenia co do procedury wydawania rozporządzeń wprowadzających poszczególne działania. Z uwagi na zbyt krótki okres przeznaczony na konsultacje projektów rozporządzeń mamy odczynienia z licznymi niedociągnięciami, które ujawniły się w trakcie analizowania indywidualnych spraw. Wydaje się konieczne, aby wydłużyć czas przeznaczony na konsultacje tak istotnych projektów rozporządzeń do co najmniej dwóch miesięcy. W tym czasie powinny się odbywać spotkania informacyjne, które dałyby możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami oraz sprawdzenia jak w praktyce będzie wyglądać ich realizacja. W przypadku, kiedy ujawnią się jakieś niedociągnięcia będzie jeszcze możliwość zmiany zapisów tak, by dać szanse skorzystania ze wsparcia na sprawiedliwych zasadach, zgodnych z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej.

Relacje ze szkoleń

Opracowanie
Katarzyna Strzyż

Powrót