20-11-2015 r.

Relacja z Walnego Zgromadzenia


W dniu 17 listopada br. w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Prezes Piotr Walkowski powitał wszystkich przybyłych delegatów i otworzył obrady Walnego Zgromadzenia. Funkcję Przewodniczącej powierzono Pani Jolancie Nawrockiej – Przewodniczącej Rady Powiatowej WIR w Koninie, a na Sekretarza Obrad wybrano Pana Zbigniewa Stajkowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej w Gnieźnie.

W pierwszej części obrad Walne Zgromadzenie przyjęło 12 uchwał m.in.: zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za pierwsze półrocze, ustanowienia tytułu honorowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod nazwą „Honorowy Członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej”, powołania Komisji do Spraw Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim, zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz 7 uchwał okołobudżetowych. Walne przyjęto także 22 wnioski zgłoszone przez Rady Powiatowe jak i członków Walnego Zgromadzenia, wśród nich m.in.:W drugiej części Walnego Zgromadzenia udział wzięli zaproszeni goście: Tomasz Dutkiewicz – Dyrektor OT ANR w Poznaniu, Andrzej Bobrowski – Dyrektor OT ARR w Poznaniu, Cezary Siniecki – Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Elżbieta Kaczmarek – Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Rafał Klimek – Z-ca Dyrektora OR ARiMR w Poznaniu. Mimo zaproszenia nie przybył nikt z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, by wysłuchać problemów rolników związanych z szacowaniem szkód suszowych.
Debata z udziałem zaproszonych gości była poświęcona tematyce suszy, melioracji wodnych, obrotowi ziemią będącą w zasobach ANR oraz sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Jako pierwsza w sprawie suszy zajęła głos p. Elżbieta Kaczmarek z WODR. Pani Dyrektor podkreśliła fakt, iż komisje szacujące szkody spowodowane wystąpieniem suszy naocznie stwierdzały zaistniałą sytuację, jednak nie mogły odzwierciedlić tego w protokołach, gdyż komunikaty IUNG nie wykazywały wystąpienia suszy. Dyrektor E. Kaczmarek poprosiła o ponowienie wniosku dotyczącego wykorzystania stacji meteorologicznych WODR w systemie monitorującym suszę. Kolejną sprawą, na którą zwróciła uwagę Pani Dyrektor było widmo pojawienia się poważnych problemów z zabezpieczeniem paszy dla zwierząt inwentarskich. Skutkować to może znacznym spadkiem produkcji mleka, wieprzowiny, wołowiny i drobiu, a nawet w skrajnych przypadkach likwidacją całych gospodarstw.

W dalszej kolejności Zastępca Dyrektora WZMiUW Cezary Siniecki omówił korzystny wpływ zbiorników retencyjnych na ograniczenie skutków suszy. Zbiorniki te zmniejszają także szkody powstające w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych. Należy racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi w Polsce, gdyż są one jednymi z najmniejszych w Europie. Dlatego tak ważne jest stworzenie sytemu zbiorników wodnych mogących magazynować wodę, którą będzie można rozdysponowywać w razie niedoborów. Przykładem takim jest zbiornik Jeziorsko. W tym roku, gdyby nie zapas wody w tym zbiorniku, rzece Warcie groziłoby zamarcie życia biologicznego. Podstawowym problemem jest zbyt mała wielkość środków na gospodarkę wodną w Wielkopolsce i w całej Polsce. Drugim istotnym problemem są protesty ekologów przeciw podejmowaniu inwestycji hydrologicznych. Każda z nich jest oprotestowywana przez organizacje ekologiczne, które wykorzystują przychylne im prawo.

Następną omawianym kwestią była sprawa obrotu ziemią z zasobów ANR. W kolejności głos zajął Tomasz Dutkiewicz, który pokrótce omówił rozdysponowanie gruntów przez OT ANR w Poznaniu. Obecna sprzedaż odbywa się głównie na rzecz byłych właścicieli i spadkobierców. Dyrektor podkreślił wzorową współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Powiedział także, że zawsze w sytuacjach konfliktowych stara się rozmawiać z przedstawicielami samorządu rolniczego, jak to miało miejsce w powiecie wrzesińskim. I właśnie za osobiste zaangażowanie w rozwiązanie tych problemów Kazimierz Kubczak, Przewodniczący RP WIR we Wrześni złożył Dyrektorowi Dutkiewiczowi serdeczne podziękowanie.


Efektem długotrwałych uzgodnień było podpisane w trakcie Walnego Zgromadzenia porozumienia pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą a Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu. Dotyczy ono przyjęcia kryteriów i wag przy ocenie ofert składanych w przetargach ofertowych organizowanych przez Agencję na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które zostały wyłączone z umów dzierżawy w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1382). Jest to wspólnie wypracowany sukces, dzięki zaangażowaniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w szczególności pana Andrzeja Frąckowiaka, który z ramienia Zarządu jest oddelegowany do pracy w Zespole przy ANR.

Kolejnym tematem, który wywołał gorącą dyskusję była sprawa sytuacji na rynku trzody chlewnej. Niestety ten dział produkcji rolnej znajduje się obecnie w bardzo złej sytuacji. Jak stwierdzono pogłowie w kraju wynosi ok. 8-9 mln sztuk świń, a na zaspokojenie potrzeb wyżywienia ludności potrzeba ok. 18 mln sztuk świń. Dodatkowo ceny w skupie są bardzo niskie. Rolnicy są zdesperowani taką sytuacją. Z jednej strony rolnicy wskazują na import prosiąt z zagranicy, z drugiej – na zmowę cenową firm przetwórczych.

Wynikiem dyskusji w powyżej przedstawionych tematach było wypracowanie i przyjęcie czterech stanowisk przez Walne Zgromadzenie:

Opracowanie: Marta Ceglarek

Powrót