18-12-2015 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza z zatwierdzonym budżetem na 2016 rok


Walne Zgromadzenie WIR na posiedzeniu w dniu 17 grudnia przyjęło budżet na 2016 rok. Od pierwszego stycznia Zarząd realizować będzie wydatki zgodnie z przyjętym planem wydatków, który zakłada dochody w wysokości 3.926.000 zł, natomiast wydatki w kwocie 4.126.000 zł. Walne Zgromadzenie przyjęło również uchwałę dotyczącą zamknięcia budżetu w roku 2015 oraz poszerzenia składu Komisji ds. Rodziny i Kobiet w Środowisku Wiejskim, dokonano również zmiany regulaminu Komisji Rewizyjnej.


W związku z obchodzonym w 2016 roku Jubileuszem 120-lecia istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich, Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Dolnośląską Izbą Rolniczą, Kujawsko-Pomorska Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą w Opolu i Lubuską Izbą Rolniczą w celu podjęcia działań na rzecz wspólnych obchodów Jubileuszu.

W drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia WIR uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Honorowego Prezesa WIR Józefa Waligóry, Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz Prezesa K-PIR Ryszarda Kierzka, a także byłych delegatów WIR IV kadencji.

Prezes Piotr Walkowski, w krótkim wystąpieniu przedstawił obecne realia społeczno-polityczne wynikające ze zmiany ekipy rządowej. Czekając na wprowadzenie w życie zmian zapowiadanych przez polityków PiS w trakcie kampanii wyborczej, musimy zdać sobie sprawę, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrzebuje czasu na ocenę sytuacji w resorcie i przygotowanie działań zgodnych z koncepcją rządu Pani Premier Beaty Szydło – powiedział Prezes Walkowski. Tymczasem wstrzymana została sprzedaż ziemi z zasobów ANR, przyjęto memorandum w sprawie opóźnienia wejścia z życie ustawy o ustroju rolnym z 1 stycznia na 30 kwietnia 2016 roku, nawet do kwietnia opóźnione zostaną wypłaty dopłat bezpośrednich z powodu niedostosowania systemu informatycznego, opóźniają się także terminy wejścia w życie rozporządzeń wykonawczych dotyczących działań PROW-u na lata 2014-2020. Musimy poczekać na ogłoszenie programu przez ministra Krzysztofa Jurgiela i podjąć współdziałania z resortem w sprawach rozwiązywania problemów naszych rolników. Mamy doczynienia z trudną sytuacją w większości działów produkcji rolniczej, rynki rolne są rozregulowane, a dochody rolników ciągle spadają. Musimy podjąć debatę dotyczącą zadań, jakie mają przed sobą izby rolnicze w Polsce, przyjąć priorytety działań, musimy przede wszystkim zacząć od nas samych i najpierw odpowiedzieć, każdy sobie, na pytanie „co ja jako delegat, mogę dać rolnikom poprzez moje działania w Izbie?” Dopiero odpowiedź na to pytanie da nam prawo do oczekiwań co Izba da mi osobiście. Chciałbym ażeby nasza dzisiejsza debata wskazała kierunek jak izby mają służyć swoim rolnikom.


Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz w swoim wystąpieniu odniósł się do bieżącej sytuacji w rolnictwie, przedstawiając problemy wyrażane miedzy innymi we wcześniejszych stanowiskach Wielkopolskiej Izby Rolniczej przesłanych zarówno do KRIR, Sejmowej Komisji Rolnictwa oraz do byłego i obecnego ministra rolnictwa.

Omówił również zasady funkcjonowania KRIR oraz kwestie współpracy KRIR z parlamentem, rządem oraz innymi organizacjami rolniczymi. Prezes Szmulewicz odpowiadał również na pytania zadawane przez członków Walnego Zgromadzenia WIR.

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek odniósł się do zorganizowanej w Toruniu Konferencji Przewodniczących Rad Powiatowych, która pokazała potrzeby wymiany poglądów miedzy delegatami poszczególnych izb. Spotkanie w Toruniu i wypracowane podczas spotkania wnioski wyraźnie wskazały na konieczność określenia priorytetów w działaniach naszych izb oraz wykazały duży potencjał naszych delegatów w ich codziennych działaniach w powiatach i gminach, w których zostali wybrani. Istnieje potrzeba wykorzystania umiejętności i doświadczeń naszych delegatów w bezpośrednim działaniu w terenie. Izba musi być blisko rolnika, blisko jego warsztatu pracy i pomagać mu w rozwiązywaniu jego problemów, współtworząc korzystne rozwiązania prawne. Prezes Kierzek poparł ideę współpracy izb nie tylko poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych i zadeklarował przystąpienie do porozumienia zaproponowanego przez Zarząd WIR, dotyczącego wspólnej organizacji obchodów Jubileuszu istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich.


Na potrzebę współdziałania dla dobra polskiego rolnictwa w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę Prezes Józef Waligóra. Izby rolnicze posiadają dostateczne doświadczenie potrzebne, do tego, by wskazywać na możliwości rozwiazywania problemów polskiej wsi.
Na zakończenie obrad Prezes Piotr Walkowski i Przewodnicząca Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim Jolanta Nawrocka złożyli wszystkim życzenia w imieniu Zarządu WIR i podzielili się z uczestnikami spotkania opłatkiem.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zbigniew Stajkowski, po przyjęciu wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe, zamknął obrady Walnego Zgromadzenia WIR i zaprosił wszystkich na wspólny posiłek. Uczestnicy spotkania mieli możliwość skosztowania karpia królewskiego ze stawów w Przygodzicach w różnych odsłonach kulinarnych.

Biuro WIR

Powrót