Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

7 stycznia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Projekt ustawy zakłada utworzenie Funduszu administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego, z którego pieniądze będą trafiały do rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Zgromadzone w ramach Funduszu środki nie będą środkami publicznymi, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez państwo.

O rekompensatę strat z Funduszu będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy zanotowali spadek dochodów w gospodarstwie spowodowany przez :

  • zjawiska atmosferyczne (z wyjątkiem: suszy, powodzi, gradobicia, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania),
  • wprowadzenie środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub roślin,
  • spadek cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,
  • wystąpienie, niezależnych od producenta, ograniczeń w handlu międzynarodowym, brak zapłaty za produkty rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, np. potwierdzona sądowo niewypłacalność podmiotu.

Środki na wsparcie będą pochodzić z wpłat do Funduszu dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą połowu ryb w wodach śródlądowych oraz zajmujące się chowem i hodowlą ryb, podmioty skupujące produkty rolne (przetwórcy i pośrednicy) oraz przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt (chodzi o: świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki i drób). Wysokość wpłat do Funduszu określono na 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów.

O wsparcie z Funduszu będzie mógł ubiegać się rolnik w którego gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżyły się o ponad 30% (w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej) bądź w sytuacji niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne.

Wnioski o wypłatę rekompensat przyjmować będzie oddział terenowy ARR. We wniosku powinno się znaleźć przede wszystkim potwierdzenie wystąpienia niekorzystnych zjawisk lub okoliczności skutkujących brakiem zapłaty za zbyte produkty rolne. W przypadku obniżenia dochodu, producent rolny będzie musiał dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi podatkowej. Wnioski składane będą od 1 lutego do 31 marca każdego roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodów lub wystąpiła niewypłacalność podmiotu. Ustawa zakłada, że wysokość rekompensat nie przekroczy 70% kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty.

Katarzyna Strzyż

Powrót