POSTULATY WIELKOPOLSKICH ROLNIKÓW SFORMUŁOWANE NA SPOTKANIU
POSWIĘCONYM TRUDNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE W DNIU 05.01.2015
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw, zwłaszcza produkujących trzodę chlewną systematycznie się pogarsza. Niskie ceny skupu, brak należytej kontroli importowanego mięsa, niewystarczające działania promujące polską wieprzowinę oraz embargo rosyjskie mogą doprowadzić w krótkim czasie do załamania się rodzimej produkcji i w efekcie do pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. W wielu wypadkach może to również oznaczać bankructwo dla tych, którzy zadłużając się zainwestowali w unowocześnianie swoich gospodarstw, a którzy dziś z powodu zaistniałej sytuacji nie mają środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu Województwa Wielkopolskiego postulują do Pana Marka Sawickiego-Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji, w szczególności o:

 1. Wprowadzenie zapisów regulujących podaż surowca w sytuacjach kryzysowych na rynku mleka i wieprzowiny.
 2. Wprowadzenie dopłat i refundacji wywozowych ze względu na wystąpienie sytuacji kryzysowych.
 3. Wprowadzenie i urealnienie cen zakupów interwencyjnych (wprowadzenie monitoringu kosztów produkcji).
 4. Szczegółową kontrolę weterynaryjną wwożonego do kraju mięsa.
 5. Podjęcie radykalnych kroków mających na celu wyeliminowanie zagrożenia związanego z chorobami przenoszonymi przez dziką zwierzynę.
 6. Likwidację, bądź złagodzenie kar mlecznych.
 7. Wprowadzenie obowiązku znakowania mięsa i jego wyrobów w taki sposób, aby konsument bez problemu mógł zidentyfikować kraj ich pochodzenia.
 8. Wyznaczenie norm prawnych określających definicję „polskiego mięsa”.
 9. Zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych embargiem rosyjskim (zwłaszcza na rynku trzody chlewnej).
 10. Wprowadzenie regulacji prawnych zabezpieczających relacje pomiędzy producentem, przetwórcą, konsumentem a sieciami handlowymi.
 11. Przedstawienie dyrektywy dotyczącej uprawy buraka cukrowego po 2017r. Jakie działania podejmuje Rząd.
 12. Rozszerzyć kompetencje komórką kontrolującym powołanym przy ARiMR do kontrolowania pomiarów mięsności w ubojniach tzw. „niezależna ocena półtusz”.
 13. Rozszerzyć regulacje prawne dotyczące zapłaty za odebrany towar tak jak w przypadku rolników ryczałtowych.

Powrót