Zakończenie i podsumowanie projektu realizowanego przez ZS RCKU w Kościelcu

Zespół Szkół RCKU w Kościelcu jest beneficjentem projektu pod nazwą „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku rolnym- staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”. Został on dofinansowany w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci- projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-38194.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu poparła Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu.

Dnia 16 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu odbyło się spotkanie na zakończenie i podsumowanie tego projektu. Udział w nim wzięli: dyrektor Zespołu Szkół, przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, koordynator projektu, przedstawiciele kadry pedagogicznej, uczestnicy stażu zawodowego – uczniowie szkół rolniczych z terenu Polski.


Stażyści, uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Rolniczego w ilości 25 osób, odbyli 3-miesięczny staż zawodowy w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Odbywali oni staż indywidualnie w gospodarstwach rolnych w trzech powiatach landu Dolna Saksonia.

Podczas stażu zawodowego każdy z uczestników miał zapewnione: zakwaterowanie i pełne wyżywienie oraz kieszonkowe w wysokości 250 euro miesięcznie. Poza tym stażyści byli ubezpieczeni od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej przez okres trwania stażu zawodowego.

Podczas spotkania głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Kościelcu Maciej Nuszkiewicz, który pogratulował uczniom wytrwałości i zaangażowania. Poza tym podkreślił, że stażyści odbywając staż zawodowy zdali kolejny egzamin. Odbywając zagraniczny staż zawodowy podnieśli swoje umiejętności zawodowe, znacznie poprawili znajomość języka niemieckiego oraz rozwinęli się pod względem osobistym. Zaznaczył również, że certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność, które otrzymają uczestnicy stażu zawodowego, ułatwią im funkcjonowanie na rynku pracy.

Po wystąpieniu dyrektora głos zabrał przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej, kierownik Biura Powiatowego w Turku Pan Przemysław Tomczak, który pogratulował uczestnikom stażu wytrwałości i chęci rozwoju zawodowego.

Powrót