Praktyki w Ośrodku Szkoleniowym Deula w Nienburgu podsumowane

Dnia 18 grudnia 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szkolenie praktyczne w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”. Projekt został całkowicie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie.

Na etapie wnioskowania projekt uzyskał poparcie Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

W projekcie uczestniczyło 40 uczniów z klas: Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Wyjazd obejmował dwie grupy, pierwsza grupa składała się z 25 uczniów, druga grupa składała się z 15 uczniów. Każda grupa spędziła po 4 tygodnie w Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolnej, realizując program praktyk. Celem wyjazdu było podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów, zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności zawodowych, podnoszenie kompetencji językowych, poznanie kultury i zwyczajów sąsiadującego z nami państwa oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych.

Spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie miało charakter podsumowujący i zamykający realizację projektu. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, opiekunowie oraz uczniowie. Podsumowania projektu dokonali dyrektor szkoły i koordynator projektu. Opiekunowie podsumowali swój pobyt w Ośrodku Szkoleniowym Deula w Nienburgu, a uczniowie przedstawili prezentację multimedialną.

W trakcie konferencji można było obejrzeć kronikę dotyczącą pobytu na stażu zawodowym, przygotowaną przez jednego z opiekunów, a także opracowane przez uczniów dzienniczki praktyk. Na zakończenie uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły Panu Władysławowi Pietrasowi za umożliwienie odbycia praktyki w Ośrodku Szkoleniowy dla Techniki Rolnej w Deula w Nienburgu.

Władysław Pietras

Powrót