W załączeniu publikujemy odpowiedź na pismo z dnia 19 grudnia 2014 r. znak
KRIR/MR/W/1527/2014 w sprawie analizy możliwości podjęcia interwencji
na rynku ziemniaków w ramach pomocy de minimis

Uprzejmie informuję, że z uwagi na brak środków budżetowych obecnie nie jest możliwe uruchomienie pomocy dla producentów ziemniaków w formule de minimis.

Jednocześnie informuję, że w dniu 7 stycznia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, ze środków którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, zbywającym swoje produkty rolne w przypadku m.in. obniżenia dochodów w gospodarstwie rolnym, rybackim lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej; z uwzględnieniem odszkodowań i rekompensat otrzymanych. Wypłata rekompensat z Funduszu będzie następowała na skutek spadku dochodu producenta rolnego spowodowanego:

 1. skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpieczenie obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. z wyjątkiem spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne i które pogarszają warunki prowadzenia produkcji rolniczej,
 2. w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniom chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin,
 3. w wyniku spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,
 4. w wyniku wystąpienia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym;

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U Nr 22, poz 121 z późn. zm.) w związku z ograniczeniami handlowymi producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, w formie zawieszenia ich spłaty na okres 2 lat oraz przejściowe sfinansowanie przez ARiMR w tym okresie odsetek za kredytobiorcę. Zapłacone w tym okresie przez ARiMR oprocentowanie będzie w przypadku:

Producenci rolni mogą również ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku zaistnienia trudności w spłacie kredytów z przyczyn od nich niezależnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów inwestycyjnych w okresie objętym umową kredytu bank może:

 1. stosować prolongata spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
 2. wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, w ramach maksymalnego okresu ustalonego dla danej linii kredytowej, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, losowych i niezawinionych przez kredytobiorcę okoliczności uniemożliwiających terminową spłatę kredytów okres stosowania dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego może zostać wydłużony do trzech lat, na wniosek kredytobiorcy złożony w banku.

Natomiast w przypadku kredytów na wznowienie produkcji, w okresie objętym umową kredytu bank może

 1. w przypadku kredytów inwestycyjnych (linia KL01):
  1. stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek,
  2. wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR i nie przekroczenia kwoty pomocy, wyliczonej w umowie kredytu,
 2. kredytów obrotowych (linia KL02) - stosować karencję lub prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, przy czym okres stosowania przez ARIMR dopłat nie może przekroczyć 4 lat.

Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, która może zostać wykorzystana w okresie kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie.

Powrót