22-01-2016 r.

W dniu 20 stycznia 2016 roku Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wystosował pismo do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, w którym wyraził zaniepokojenie nie zakończonymi jeszcze procedurami związanymi z obsługą protokołów komisji klęskowych, przesłanych do Urzędu Wojewódzkiego po ubiegłorocznej suszy. Brak w rękach rolników protokołów ze stosowną adnotacją Wojewody uniemożliwia im wnioskowanie o określoną w przepisach pomoc ze strony KRUS, ANR, Gmin czy innych instytucji.
Poniżej publikujemy pełną treść pisma.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Wojewody z apelem o szybkie zakończenie procedur związanych z obsługą tzw. „protokołów suszowych” i wniosków o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem w roku ubiegłym klęski suszy rolniczej.

Zarówno rok miniony, jak i początek obecnego, są bardzo trudne dla wielkopolskich rolników. Na tę sytuację składa się kilka przyczyn, całkowicie niezależnych od producentów rolnych, m.in. nieurodzaj i związany z nim deficyt pasz, będące skutkiem głębokiego niedoboru opadów, niskie ceny utrzymujące się od dłuższego czasu na rynku żywca wieprzowego i mleka, czy opóźnienia realizacji dopłat obszarowych, spowodowane brakiem informatycznego przygotowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zmieniających się zasad udzielania tych dopłat. Wiele gospodarstw rolnych dotyka problem utrzymania płynności finansowej, a przecież już wkrótce rozpocznie się nowy sezon wegetacyjny i nadejdzie konieczność poniesienia niemałych wydatków na zakup środków do produkcji rolnej.

W tej sytuacji bardzo istotnego znaczenia nabiera sprawne przeprowadzenie procedur umożliwiających rolnikom skorzystanie z należnej im pomocy łagodzącej skutki ubiegłorocznej suszy. Pragniemy podkreślić, że nieodesłanie przygotowanych przez komisje klęskowe protokołów szacowania strat z akceptacją wojewody, uniemożliwia rolnikom ubieganie się o pomoc w postaci kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji, obniżenia czynszu dzierżawnego należnego Agencji Nieruchomości Rolnych, odroczenia składek na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy ulg w podatku rolnym.

W świetle wyżej przedstawionej sytuacji kryzysowej, każda – nawet stosunkowo niewysoka pomoc finansowa – nabiera dla rolników naszego województwa szczególnego znaczenia. Z tego względu jesteśmy głęboko zaniepokojeni płynącymi ze strony rolników informacjami o opóźnieniach w odsyłaniu protokołów. Chcąc poznać stopień zaawansowania obsługi poszkodowanych, prosimy Pana Wojewodę o informację odnośnie liczby nadesłanych protokołów, liczby załatwionych spraw i przyczyn wystąpienia opóźnień.

Z poważaniem -

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(-) Piotr Walkowski


Powrót