22-02-2016 r.

Wystąpienie WIR ws działania „Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach OSN”

W dniu dzisiejszym Prezes Piotr Walkowski wystosował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela pismo następującej treści:


W związku z uwagami rolników, kierowanymi do Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczącymi uruchomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków na operację „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach PROW 2014-2020 zgłaszamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami uzyskanie wsparcia finansowego jest dla części zainteresowanych osób niemożliwe, z przyczyn od nich niezależnych.

Na terenie województwa wielkopolskiego obowiązują dwa programy działań ochronnych, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, określone w Rozporządzeniu Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08.2012 r. poz. 3601) oraz Rozporządzeniu Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.05.2013 r. poz. 1856).

Ze względu na brak ogłoszenia programu działań ochronnych dla obszarów, wymienionych w Rozporządzeniu Dyrektora RZGW z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach Województwa Wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2015 r. poz.3227), zainteresowani tym wsparciem rolnicy, posiadający gospodarstwa, zlokalizowane na terenach OSN nie mogą złożyć wniosku o dofinansowanie swoich inwestycji w czasie obecnie ogłoszonego naboru.

W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza wnosi o pilne podjęcie działań umożliwiających wszystkim zainteresowanym rolnikom skorzystanie z pomocy finansowej w ramach tej operacji poprzez wprowadzenie stosownych zapisów prawnych. Ponadto zwracamy się z zapytaniem, czy będą jeszcze ogłoszone kolejne nabory na realizację inwestycji na obszarach OSN? Województwo Wielkopolskie charakteryzuje się największym w kraju udziałem obszarów szczególnie narażonych. Rolnicy obawiają się sytuacji, w której będą musieli ponosić sankcje finansowe za niespełnienie wymagań stawianym właścicielom gospodarstw położonych na obszarach OSN.

Powrót