29-02-2016 r.

Walne Zgromadzenie Regionalnej Komisji ds. BHP
w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej


25 lutego br. na Walnym Zgromadzeniu Członków Regionalnej Komisji ds. BHP przyjęto sprawozdanie z działań komisji za miniony rok oraz zatwierdzono plan działań na rok bieżący. Tym samym Komisja rozpoczęła 23 rok swojej działalności. W trakcie posiedzenia wybrano nowy zarząd Komisji, który przez najbliższe cztery lata będzie kierować jej pracami. W skład Prezydium Komisji weszli: Teodor Spaleniak z ramienia kaliskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, Janusz Kurzydłowski emerytowany inspektor PIP oraz Andrzej Cieślak emerytowany Dyrektor Oddziału KRUS w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcje Sekretarza Komisji ponownie powierzono Andrzejowi Zalewskiemu (PIP). Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali: Tomasz Kozłowski Kierownik Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim oraz Jacek Beneke Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcje Przewodniczącego nadal pełnić będzie Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


W dalszej części spotkania dokonano analizy wypadkowości w gospodarstwach rolnych na terenie południowej Wielkopolski. Podjęto także decyzje o nawiązaniu współpracy w ramach Komisji z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, która to wykonuje główne zadania z zakresu ratownictwa życia i mienia oraz obsługuje numer alarmowy 112. w Postanowiono również o nawiązaniu współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji Rolników w Jedlcu w zakresie wspólnej realizacji programu profilaktycznego pn. PLECY, który to program skierowany jest do rolników w wieku 30 – 40 lat i dotyczy profilaktyki bólu kręgosłupa. Rozmawiano również o planach powołania konsorcjum, w celu pozyskania środków na poprowadzenie bezpłatnych kursów w zakresie wykonywania zabiegów i obrotu środkami ochrony roślin dla uczniów szkół rolniczych. W skład konsorcjum poza Komisją mieliby wejść: Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Na zakończenie spotkania Przewodniczący Komisji zaproponował zorganizowanie wspólnego posiedzenia Regionalnej Komisji z Wojewódzką Komisja ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym.


Powrót