02-03-2016 r.

Premia dla młodych rolników - już niedługo powinien ruszyć nabór

Według harmonogramu naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020, ogłoszonego przez ARiMR, już niedługo, bo w marcu 2016 r., powinien zostać ogłoszony konkretny termin, w czasie którego młodzi rolnicy będą mogli ubiegać się o premię w wysokości 100 tys., pozwalającą na sfinansowanie inwestycji, dzięki którym wartość ekonomiczna ich gospodarstw wzrośnie o co najmniej 10%.

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.982), które jeśli wejdą w życie, pozwolą na zwiększenie liczby osób kwalifikujących się do przyznania pomocy. Młodzi rolnicy ubiegający się o wsparcie muszą mieć jednak jasno określoną wizję rozwoju własnego gospodarstwa.

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia, zmieniającym dotychczas obowiązujący akt prawny regulujący tę kwestię, planowane są następujące zmiany, spośród których najważniejsze to:


Wszystkie, wymienione powyżej punkty mają charakter orientacyjny, co oznacza, że do czasu braku podania do publicznej wiadomości informacji o nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady naboru i przyznawania premii dla młodych rolników, żaden z powyższych zapisów nie możne zostać uznany za wiążący.

Wielkopolska Izba Rolnicza zachęca wszystkich rolników, którzy, nie ukończyli 40 roku życia oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe o zapoznanie się z ogólnymi warunkami wypłaty premii, dostępnymi na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do kontaktu z doświadczonymi doradcami, świadczącymi pomoc w zakresie przygotowania całej dokumentacji, potrzebnej do przedłożenia w ARiMR celem uzyskania niniejszej pomocy finansowej.

Opracowano na podstawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powrót