14-03-2016 r.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN – odpowiedź MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na interwencję Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie rolników, których gospodarstwa leżą na obszarach wymienionych w Rozporządzeniu Dyrektora RZGW z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2015 r. poz.3227) odpowiada:

Wsparcie na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa położone co najmniej w części na gruntach, które są objęte, nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2012 r., obszarem OSN, określonym na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642), dla którego został wprowadzony program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne. Program działań zawiera katalog obligatoryjnych działań dla prowadzących działalność rolniczą na danym OSN dotyczących np. dawek i sposobu nawożenia, odpowiedniej pojemności zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych czy warunków przechowywania pasz soczystych.

Pomoc w ramach poddziałania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN” przyznawana jest na realizację inwestycji, która zapewni m.in. dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN. Prowadzący działalność rolniczą na OSN, nie mają obowiązku dostosowywania się do wymagań, które nie zostały wprowadzone dla danego OSN w drodze aktu prawa miejscowego i opublikowane w dzienniku urzędowym województwa.

MRiRW

Powrót