18-03-2016 r.

KE - „żółta kartka” za przedeklarowanie obszaru zgłaszanego do dopłat

Jedno z ostatnich posiedzeń grup roboczych Copa-Cogeca „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” było poświęcone tematowi wprowadzenia przez Komisję Europejską tzw. „żółtej kartki”. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na ten temat.

Odnośnie uproszczenia w zakresie kar administracyjnych, zmiany będą dotyczyły trzech obszarów, tj. wstępnych kontroli wniosków, uproszczonego systemu kar oraz wprowadzenia tzw. „żółtej kartki”. Zmiana w zakresie wstępnej kontroli o przyznanie pomocy, która została niedawno opublikowana pozwoli P.Cz. na to, by rolnicy mogli w okresie 35 dni od ostatecznego terminu składana wniosków, wprowadzić do nich poprawki bez stosowania jakichkolwiek kar.

W zakresie zmian w systemie kar administracyjnych, proponuje się zmianę odnośnie kary przy przedeklarowaniu. Obecnie kara za takie przewinienie była zależna od różnych poziomów przedeklarowania i mogła prowadzić do naliczania kary nawet do poziomu wyższego niż dwukrotność przedeklarowania. W nowej propozycji te równe poziomy zostaną zastąpione jedną karą, która będzie wynosić 1,5 krotności powierzchni przedeklarowanej. Nadal niewielkie przedeklarowania tj. do 3% lub 2 ha nie będą podlegały karze. To rozwiązanie będzie obowiązywać od tegorocznej kampanii.

Dodatkowo w kontrolach administracyjnych zostanie wprowadzony system „żółtej kartki”. W przypadku pierwszego przewinienia, gdzie przedeklarowanie jest nie większe niż 10%, kara administracyjna będzie zmniejszona o 50%.

Przykład: Rolnik przy obecnym systemie kontroli, mając gospodarstwo o powierzchni 10 ha, składa wniosek o wsparcie dla 11 ha, dopuszcza się przedeklarowania o 10%. Ze względu na 10% przedeklarowanie zostaje mu odjęte 2 ha, czyli dostanie płatność do 8 ha.

W nowym systemie taki rolnik miałby zmniejszoną płatność do 8,5 ha. Jednocześnie w przypadku przewinienia pierwszy raz, rolnik miałby zmniejszoną karę o 50%, co skutkowałoby zmniejszeniem płatności jedynie do powierzchni 9,5 ha. Rolnik „korzystający” z żółtej kartki będzie rejestrowany w systemie i może być typowany do kontroli na miejscu w kolejnym roku składania wniosków.

System żółtych kartek ma być stosowany od 2016 roku i dotyczyć będzie małego przedeklarowania (poniżej 10%), co oznacza, że w przypadku stwierdzenia dokonania przez rolnika przedeklarowania w roku 2016, Agencja płatnicza nie musi analizować, czy w latach wcześniejszych dokonał on już przedeklarowania. W takiej sytuacji w roku 2016 rolnik ten dostanie żółtą kartkę (traktuje się to jako pierwsze przedeklarowanie). Jeżeli ponownie zostanie stwierdzone dokonanie przedeklarowania w kolejnych latach, to taki beneficjent będzie musiał zwrócić żółtą kartkę, o którą została mu zmniejszona kara w związku z przyznaniem mu żółtej kartki w roku wcześniejszym.

Żółte kartki będą przyznawane na beneficjenta i na dany schemat pomocy. Wprowadzenie systemu żółtych kartek wymaga zastosowania działań następczych w kolejnych latach.

Anna Czerwińska: na podstawie KRIR

Powrót