01-04-2016 r.

500 plus dla rolników – 1 kwietnia rusza nabór wniosków


Z dniem 1 kwietnia 2016 roku rusza nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na dzieci, potocznie zwanego 500 plus na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Wnioski można złożyć przez Internet lub osobiście w urzędach miast, gmin, w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Świadczenie na każde dziecko przysługiwać będzie rodzinom, w których dochód nie przekroczy 800 zł na osobę, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kwota ta wrośnie do 1200 zł na osobę. Mimo, że świadczenie przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, to do wyliczenia dochodu rodziny brane będą pod uwagę także dzieci do 25. roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym uwzględniane będą także dzieci powyżej 25. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności (jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna).

Pomoc przysługuje nie tylko rodzinom, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim – także osoby wychowujące samotnie i osoby będące w nieformalnych związkach mogą liczyć na wsparcie. Także w rodzinach, w których wychowują się dzieci z poprzednich związków rodziców i wspólne dzieci – przy wyliczaniu dochodu uwzględnione będą wszystkie dzieci.

Dochód wyliczany jako podstawa do przyznania świadczenia, to dochód z roku 2014.

W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego – przyjęto, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego to 1/12 dochodu określanego co roku przez Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). W 2014 roku było to 208,83 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Jeśli rodzina uzyskuje także dochody z działalności pozarolniczej, trzeba je uwzględnić w obliczeniach.

Warto dodać, iż do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oddano ziemię w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli aby pozyskać świadczenie emerytalno-rentowe. Podobnie jest, gdy ziemię wydzierżawiono, aby pozyskać rentę strukturalną oraz w przypadku gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Dla rolników, którzy dzierżawią ziemię na powyższych zasadach, ważna jest informacja, że czynsz zapłacony z tego tytułu pomniejsza dochód gospodarstwa. Dotyczy to również rolników dzierżawiących ziemię od ANR.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia (rodzinne, z pomocy społecznej czy funduszu alimentacyjnego).

Świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” nie będzie opodatkowane.

Anna Czerwińska na podstawie „Nowoczesna farma”, „Gazeta prawna”.

Powrót