07-04-2016 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych – ruszył nabór wniosków


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 31 marca do 29 kwietnia 2016 r., przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:


Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane są przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wnioski można złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Dokumenty aplikacyjne mogą być składane osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

O pomoc ubiegać się mogą rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". W takim przypadku łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Pomoc będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jeżeli wniosek składany jest przez młodego rolnika, lub gdy wniosek składa kilku rolników poziom dofinansowania wynosi 60%.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Pod uwagę brane będą m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy; to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości; czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego.

W terminie 90 dni, od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Dla każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielna dla województwa mazowieckiego i oddzielna dla pozostałych województw), a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót