07-04-2016 r.

Zmiany w ustawie o finansowaniu WPR

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu WPR. Wprowadzone zmiany pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego otrzymać środki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w PROW 2014-2020.

Na inwestycje związane z rozwojem oraz modernizacją rolnictwa i leśnictwa (np. wydatki dotyczące scalania gruntów) miałby być zawierane umowy o przyznanie pomocy z beneficjentem, w których będą określone warunki wypłaty i zasady rozliczania środków poniesionych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych.

Ujednolicono także zasady przekazywania agencji płatniczej środków na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Obowiązywać będzie zasada przekazywania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Do obecnej chwili wymagany był wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi składany do Ministra Finansów o uruchomienie płatności z EFRROW, po zmianach dotyczyć to będzie EFRG.

Przywrócony został termin składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz termin składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót