08-04-2016 r.

Ankieta - Obszary narażone na azotany

Do końca czerwca prowadzona będzie ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN).

Ankietyzacje przeprowadza firma MGGP S.A. na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na podstawie zebranych informacji opracowany zostanie raport dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). Polska zobowiązana jest przedstawić raport KE w październiku br.

Do opracowania przedmiotowego raportu niezbędne jest pozyskanie informacji o gospodarstwach rolnych funkcjonujących na tych terenach oraz stosowanych w nich praktykach rolniczych. Temu służyć będą ankiety skierowane do osób i podmiotów prowadzących działalność na tych terenach. Ankieta ma na celu sprawdzenie stanu realizacji programów obecnie obowiązujących oraz jakości wsparcia jakie otrzymują rolnicy prowadzący działalność na tych obszarach. Zebrane informacje posłużą także do wypracowania odpowiednich instrumentów wsparcia w przyszłości.

Ankietę można wypełnić poprzez stronę www: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl oraz w trakcie bezpośrednich spotkań z ankieterami w terenie.

Zachęcamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotanu pochodzenia roślinnego do wypełnienia ankiety.

Opracowanie na podstawie: https://azotany.mggp.com.pl/

Powrót