19-04-2016 r.

Absolutorium dla Zarządu

18 kwietnia br. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przewodniczącym obrad był Prezes Piotr Walkowski, sekretarzem Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa. W trakcie obrad Zarząd WIR przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2015.


WZ WIR przyjęło sprawozdanie Zarządu oraz udzieliło absolutorium za rok 2015. Przyjęty został także regulamin pracy delegatów w komisjach klęskowych.

WZ WIR było okazją do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez instytucje działające w otoczeniu rolnictwa oraz ze zmianami personalnymi, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach.


Największe emocje w trakcie obrad wzbudziły kwestie dotyczące obrotu ziemią. Nowe przepisy wejdą w życie 30 kwietnia i jak przekonywał Dyrektor Oddziału Terenowego ANR Wojciech Perczak zmierzają one do tego, aby ziemia była w dyspozycji tych, którzy rzeczywiście prowadzą działalność rolniczą i się z niej utrzymują. Dyrektor zapewnił, że nowe wytyczne dotyczące przetargów będą konsultowane z izbami rolniczymi. Wspólnie uzgodniono, że po wejściu w życie nowych przepisów zorganizowane zostanie spotkanie poświęcone nowym zasadom obrotu ziemią. Dla wielkopolskich rolników najważniejszą kwestią pozostaje przejrzystość procedur przy przeprowadzaniu przetargów na zakup ziemi. Jeden z wniosków przyjętych przez WZ dotyczył publikacji na stronie internetowej ANR informacji o rolnikach, z którymi zostały zawarte umowy na dzierżawę gruntów z zasobów Skarbu Państwa. Najwięcej kontrowersji wzbudzają zapisy dotyczące traktowania związków wyznaniowych na równi z rolnikami w zakresie obrotu ziemią.

W trakcie obrad padały także pytania dotyczące wsparcia dla producentów trzody chlewnej i mleka. Wiesława Nowak reprezentująca wielkopolski oddział ARR odnosząc się do tychże pytań wskazała na dużą ilość błędów jakie zwierają złożone wnioski, co wpływa na wydłużenie czasu ich weryfikacji, niemniej jednak ARR ma obowiązek wypłacić wsparcie w ustawowym terminie, czyli do 30 czerwca.


W dalszej części przyjęto wnioski dotyczące m.in.Szersza relacja z obrad oraz lista wniosków przyjętych do realizacji zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Powrót