22-04-2016 r.

Interwencja Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie
braku konsultacji projektu nowelizacji Prawa wodnego

W związku z nie przekazaniem do konsultacji samorządowi rolniczemu projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosował do Pani Premier Beaty Szydło pismo następującej treści:

„Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w sprawie nieuwzględnienia samorządu rolniczego, Związku Producentów Ryb i innych organizacji rolniczych w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska, dotyczących projektu ustawy Prawo wodne.

W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą do pani Premier o umożliwienie rolnikom z Wielkopolski, jak i całego kraju udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tego aktu prawnego. Projektowane zmiany w znaczący sposób wpłyną na zwiększenie obciążenia poszczególnych działów produkcji rolnej, z uwagi na fakt, że woda jest podstawowym środkiem wykorzystywanym w gospodarstwie do wytwarzania surowców.

Zarząd WIR uważa, że proponowane stawki podatku za korzystanie z wód powierzchniowych i głębinowych w znaczący sposób zwiększą koszty produkcji. Po ostatnim roku, szczególnie dotkliwym dla rolników z powodu klęski suszy oraz trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i mleka, kolejne przepisy wpływające na osłabienie kondycji finansowej polskich gospodarstw są nie do zaakceptowania przez wielkopolskich rolników. Chcemy przy tym podkreślić, że producenci rolni, w odróżnieniu od przedstawicieli firm rolno-spożywczych czy handlu, nie mają możliwości prostego przeniesienia swoich kosztów na odbiorcę finalnego. W praktyce to odbiorcy płodów rolnych dyktują ich cenę, a nie rolnicy w oparciu o ponoszone koszty produkcji.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że nowelizacja Prawa wodnego w znaczący sposób zwiększa udział obszarów OSN w stosunku do ogólnej powierzchni kraju. Wielkopolska jest województwem, na którym wyznaczono jak do tej pory najwięcej obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, co sprawia, że wielu naszych członków obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy odnośnie gospodarowania na tego typu obszarach. Wyznaczanie kolejnych obszarów OSN na terenie Polski, bez możliwości udziału izb w konsultacjach społecznych, odbieramy za ewidentne lekceważenie samorządu rolniczego w tak ważnej, bezpośrednio dotyczącej rolników sprawie.

Reasumując – w myśl zasady „nic o nas bez nas” żądamy zaprzestania dalszego procedowania projektu w obecnej formie i powrót do szerokich konsultacji społecznych nowego Prawa wodnego”.

Powyższe pismo zostało przesłane do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Razem z pismem przesyłano także opracowanie WIR na temat spodziewanych skutków nowelizacji Prawa wodnego.

Oprócz wystąpienia do Pani Premier, Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiła problem braku konsultacji oraz spodziewanych skutków nowelizacji Prawa wodnego także Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Biuro WIR, Poznań

Powrót