06-05-2016 r.

Zakończenie naboru wniosków na modernizację gospodarstw

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 21 tys. rolników złożyło w tym roku wnioski na dofinansowanie inwestycji w produkcji zwierzęcej oraz w gospodarstwie rolnym. Podane dane nie są jeszcze ostateczne, ponieważ część zainteresowanych mogła wysłać wnioski o pomoc pocztą i trafią one do ARiMR w najbliższym czasie. Wysokość wsparcia, o które ubiegają się rolnicy, sięga 4 mld zł.

ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od 31 marca br. Wsparcie można było otrzymać na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego, racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Największe dofinansowanie rolnicy mogli uzyskać na rozwój hodowli prosiąt - do 900 tys. zł. Wsparcie do produkcji mleka i bydła oraz modernizacji lub zmiany produkcji może wynieść do 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może też być wyższy i wynieść 60 proc., ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski złożone przez rolników zostaną poddane ocenie punktowej i w zależności od sumy uzyskanych punktów będzie ustalona kolejności otrzymania pomocy. Zainteresowani będą mogli ją sprawdzić na listach, które opublikuje ARiMR na stronie internetowej. Dla każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw łącznie), a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Opracowanie: Paweł Dopierała
Źródło: ARiMR, Money.pl

Powrót