24-05-2016 r.

Konferencja pt. Perspektywy rozwoju produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej
ze szczególnym uwzględnieniem potencjału produkcyjnego Francji i Polski

W dniach 16-20 maja Wielkopolskę odwiedziła delegacja Bretońskiej Izby Rolniczej w skład w której weszli producenci brojlerów kurzych i indyczych oraz pracownicy administracyjni specjaliści ds. produkcji drobiu. Z tej okazji 18 maja w Mikstacie zorganizowano konferencję pt. „Perspektywy rozwoju produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem potencjału produkcyjnego Francji i Polski”, która była okazją do polsko –francuskiej wymiany doświadczeń w zakresie produkcji i hodowli drobiu. W spotkaniu wzięło udział około 40 producentów branży drobiarskiej południowej wielkopolski.


Konferencję rozpoczął Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wraz z gospodarzem spotkania Henrykiem Zielińskim Burmistrzem Miasta i Gminy Mikstat. Następnie poproszono Krzysztofa Lamka powiatowego lekarza weterynarii w Ostrzeszowie o omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności, warunków zoohigienicznych oraz jak wygląda nadzór weterynaryjny na fermach drobiu. Ze strony gości francuskich padło pytanie o sposób karania polskich rolników w przypadku nieprzestrzegania narzuconych norm.

W dalszej kolejności Andrzej Danielak - prezes ZG Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu przedstawił rozwój polskiego sektora drobiarstwa w odniesieniu do sytuacji na rynkach światowych. Prognozy dla przemysłu drobiarskiego na rok 2016 są korzystne, spodziewany jest kolejny wzrost produkcji drobiu zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Wyjątkiem są Niemcy, którzy zmniejszają swoją produkcję na rzecz zmiany technologii produkcji korzystniejszej dla środowiska oraz o podwyższonych standardach dla dobrostanu zwierząt. Przekształcenia te wynikają z coraz większej świadomości konsumentów oraz presji ekologów. W Polsce w 2015 r. produkcja mięsa drobiowego wynosiła prawie 3 mln ton z czego ponad milion była eksportowana głównie na rynki europejskie. Polska branża sprzedaje jednak najtaniej w całej Unii Europejskiej. Głównymi problemami jakie przedstawił Andrzej Danielak to fakt, że UE jest największym importerem mięsa drobiowego. Importuje najdroższe mięso z piersi kurcząt i indyków i aby bilans handlowy był dla Unii korzystny trzeba wyeksportować dwa razy więcej mięsa niż się sprowadza. Poprawę dla rynków europejskich przyniósł głęboki kryzys drobiarstwa w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybuchło kilka ognisk ptasiej grypy. Była to okazja do sprzedaży mięsa w wyższej cenie. W trakcie prelekcji dyskutowano także o zmianach na rynku i możliwościach obrony rynku europejskiego przed importem tańszego drobiu z Brazylii i USA w kontekście negocjowanej umowy o wolnym handlu (TTIP).

W kolejnej części spotkania Roman Kupijaj - prezes Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu w Ostrowie Wielkopolskim omówił korzyści z konsolidacji producentów drobiu na przykładzie grup producenckich.


Wiesław Wojtczak - prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi, prezes Zarządu Grupy Producentów Rolnych GAYOR przedstawił jak kształtuje się produkcja gęsi w Polsce. Przekazał informacje, że produkcja gęsi w Europie to zaledwie 0,1% produkcji drobiarskiej. Występuje głównie w Niemczech, w Polsce i na Węgrzech. W Polsce produkuje się 270 tys. sztuk gęsi nieśnych w 250 stadach. Gęsi utrzymywane są przez 4 sezony nieśne i średnio od stycznia do lipca znoszą 50-55 jaj. Tucz gęsi trwa 112 dni, w Polsce odbywa się w standardzie polskiej gęsi owsianej, gdzie w ciągu trzech ostatnich tygodni tuczu zwierzęta otrzymują jako pasze tylko ziarno owsa. Głównymi odbiorcami tuszek gęsich są Niemcy, gdzie trafia 95% naszej produkcji.

W ostatniej części spotkania przedstawiciel delegacji Pan Didier Goubil, przewodniczący Komisji Drobiarstwa w Regionalnej Izbie Rolniczej Bretanii, mer gminy Poullaouen przedstawił wszystkich delegatów z Bretanii. Elodie Dezat - inżynier w Izby Rolniczej Bretanii (CRAB), główna specjalistka od drobiarstwa, specjalistka ds. ekonomiki i techniki produkcji drobiarskiej, zootechniki i środowiska zaprezentowała krótką prezentację o rynku sprzedaży drobiu we Francji i organizacji branży drobiarskiej.

Podsumowanie spotkania dokonał Piotr Walkowski wyrażając głęboką nadzieje na dalszą polsko –francuską współpracę oraz wymianę doświadczeń. Zwrócił uwagę, że jednocząc się można mieć silniejszy wpływ na władze unijne, które swoimi działaniami decydują o przyszłości unijnego rolnictwa.

Powrót