25-05-2016 r.

Premia w wysokości 100 tys. w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” – nowość w PROW 2014-2020

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, iż w resorcie rolnictwa trwają obecnie prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 (numer w wykazie prac legislacyjnych - 62). Premia na założenia własnej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich będzie zupełnie nowym działaniem w ramach PROW 2014-2020 dającym, zwłaszcza młodym ludziom szansę na realizację marzeń o posiadaniu własnej firmy i pracy na swoim. Działanie z założenia jest podobne do znanego wszystkim „Młodego rolnika”, z tą różnicą, że tutaj premiowane będzie nie zobowiązanie do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa lecz zobowiązanie do założenia i utrzymania działalności gospodarczej przez określony czas. Wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których możliwe będzie przyznanie pomocy, jest bardzo szeroki, co umożliwi przyszłym beneficjentom tegoż działania specjalizowanie się w różnych branżach. Znajdują go Państwo w załączniku do wspomnianego wyżej projektu rozporządzenia, na stronach 21-38 , do którego link zamieszczamy poniżej, zapraszając tym samym do zapoznania się z treścią całego projektu aktu prawnego:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12285453/12353307/12353308/dokument221999.pdf

Poniżej prezentujemy również wstępne informacje, dotyczące tegoż działania, zwarte w projekcie powyższego aktu prawnego.

O pomoc na własną działalność gospodarczą w wysokości 100 tys. zł będzie mógł się ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, przy jednoczesnym założeniu że:


Inne wymogi konieczne, kwalifikujące do przyznania pomocy:


Pomocy nie będą mogli otrzymać beneficjenci, którym przyznano pomoc:


Pomoc przysługiwać będzie w kolejności ustalonej dla województw. Wnioski, z największą liczbą punktów będą obsługiwane jako pierwsze. Aby zakwalifikować się do premii trzeba będzie uzyskać co najmniej 4 punkty.

Dodatkowe punkty będą przyznawane wnioskodawcom, którzy:


Premia będzie wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 80 tys. , druga w wysokości 20 tys., po weryfikacji prawidłowej realizacji biznesplanu i złożeniu drugiego wniosku o płatność. Ten zaleca się przygotować bardzo starannie. Beneficjenci działania będą bowiem zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS oraz prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy. W tym czasie będą mieli również obowiązek posiadania środków trwałych nabytych w związku z realizacją operacji i wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowanie: Anna Czerwińska

Na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020

Powrót