31-05-2016 r.

Susza w Wielkopolsce

Notowane w ostatnich dniach burze i opady występują jedynie lokalnie. Większość upraw w Wielkopolsce nadal cierpi z powodu suszy. W tej sytuacji Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z pismem wskazującym na trudną sytuację na polach, wnioskując jednocześnie, by oferta pomocy ze strony państwa została przedstawiona w odpowiednim czasie.
Poniżej publikujemy treść pisma.

Szanowny Pan
Zbigniew Hoffmann

Wojewoda Wielkopolski

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wypełniając ustawowy obowiązek przedstawiania organom administracji rządowej dokonywanych przez Izbę analiz, opinii, ocen i wniosków z zakresu produkcji rolnej, informuje Pana Wojewodę o wystąpieniu na znacznych obszarach województwa wielkopolskiego wyraźnych objawów suszy rolniczej.

Po niesprzyjającej wegetacji roślin uprawnych bezśnieżnej i suchej zimie, kilku mroźnych dniach w styczniu i kwietniu, przy braku znaczących opadów deszczu, w połowie maja nastąpił gwałtowny wzrost temperatury powietrza. Tymczasem większość zbóż znajduje się w fazach rozwojowych określanych jako krytyczne, w których niedobór dostępnej dla roślin wody skutkuje znaczącym spadkiem plonów na skutek redukcji liczby i długości kłosów. Dłużej trwająca susza przyczynia się z kolei do stopniowego zasychania liści, co jest szczególnie groźne dla prawidłowego wypełnienia ziarna. Suche środowisko glebowe uniemożliwia roślinom pobieranie składników pokarmowych, co jeszcze bardziej pogarsza prognozę plonowania roślin w obecnym sezonie wegetacyjnym. Podobnie niekorzystne szacunki obejmują rzepak i trwałe użytki zielone. Obecna chwilowa poprawa warunków atmosferycznych ma charakter lokalny – nadal na znacznych obszarach Wielkopolski nie wystąpiły opady deszczu, które dałyby nadzieję na poprawę warunków wegetacji roślin uprawnych.

Zdaniem naszym już teraz sytuacja jest na tyle poważna, że czujemy się w obowiązku zaapelować za Pana pośrednictwem do rządu, by odpowiednio wcześnie przygotował środki zaradcze, choć w części rekompensujące rolnikom spodziewane straty. Pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że w minionych latach pomoc oferowano rolnikom już po żniwach, a więc zbyt późno, by powołane przez Pana Wojewodę zespoły komisji mogły prawidłowo oszacować zakres i wysokość szkód u wszystkich uprawnionych do skorzystania z pomocy.

Z poważaniem –

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

Powrót