29-06-2016 r.

V Walne Zgromadzenie za nami

W dniu 27 czerwca bieżącego roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku odbyło się V Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Obradom przewodniczył Zbigniew Stajkowski – członek Zarządu WIR a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej WIR Gnieźnie, sekretarzem WZ wybrano Adama Kachniarza.


W pierwszej części Walnego Zgromadzenia przyjęto uchwały w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie zmiany Regulaminu Wyborów i Odwołania Prezesa, Wiceprezesa, Trzech Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Druga cześć obrad poświęcona została debacie dotyczącej następujących tematów: obrót ziemią rolną, prawo wodne i OSN, szkody łowieckie, umowa o strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP) i Kanadą (CETA) oraz projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych autorstwa Kukiz’15.

W tej części spotkania wzięli udział zaproszeni goście. Z uwagi na ważność poruszanych tematów zostało wystosowane zaproszenie do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który podziękował za zaproszenie i przeprosił, że nie może uczestniczyć z uwagi na wcześniej zaplanowane wydarzenia. Wskazał jednocześnie, iż cieszy go fakt, że Wielkopolska Rolnicza na bieżąco przekazuje swoje uwagi i spostrzeżenia do Ministerstwa. Na obrady WZ WIR zaproszony został również Minister Środowiska Jan Szyszko, jednak nie odpowiedział na zaproszenie ani nie delegował przedstawiciela Ministerstwa.


Bardzo dużo emocji wzbudziła dyskusja na temat nowelizacji prawa łowieckiego o odszkodowań łowieckich. Jako wstęp do dyskusji nad tym tematem pani Kamila Piernik – Wierzbowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła wynika badań nt. szkód wyrządzanych przez zwierzynę i odszkodowań z ich tytułu. Pan Zbigniew Zieliński Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu potwierdził, iż stan liczebność dzikich zwierząt uległ znacznemu zwiększeniu, ale odstrzały również. Zdaniem rolników ilość odstrzałów jest niewystarczająca. Delegaci zwrócili uwagę na brak stosownego zapisu, który umożliwił by decydowanie rolnikom, właścicielom gruntów o wydzierżawianiu ich kołom łowieckim. Obecnie obwody łowieckie wydzierżawia starosta.

Kolejnym tematem była sprawa obrotu ziemią z zasobów Skarbu Państwa i kryteriów sprzedaży w przetargach ofertowych. Ten temat szeroko omówił Dyrektor OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu Jerzy Perczak wraz z Tomaszem Dutkiewiczem swoim zastępcą.

Następnie delegacji wraz z obecnymi na spotkaniu posłami Panią Pauliną Henning – Kloską i Panem Zbigniewem Dolatą dyskutowali na temat projektu ustawy o izbach rolniczych przygotowanym przez ugrupowanie Kukiz’15. Poseł Zbigniew Dolata podkreślił, że samorząd rolniczy jest potrzebny. Poseł powiedział również, że nie jest zwolennikiem rozwiązania, które ma „rozłożyć” samorząd rolniczy. Prezes Piotr Walkowski wskazał, że projekt Kukiz ’15 doprowadzi do znacznego ograniczenia działania izb rolniczych, likwidacji zbudowanych z wielką starannością struktur, oraz spowoduje, że rolnicy z wielu małych miejscowości nie będą mogli wybrać swoich przedstawicieli.


W dalszej części spotkania poruszono temat nowego prawa wodnego i nakładania kolejnych opłat na rolników. Jak zapewnił poseł Z. Dolata na obecnym etapie procedowania nowe prawo wodne nakłada stawki opłat za korzystanie z wód znacznie mniejszym poziomie w stosunku do początkowo zakładanych. Rolnicy są jednak zaniepokojeni opłatami za tereny uszczelnione np. dachy czy wybetonowane lub wybrukowane podwórka.

W trakcie obrad podjęto także temat planowanego porozumienia TTIP. Jak powiedział Prezes Piotr Walkowski ochrona celna produktów rolnych w Europie i Ameryce znacznie się różni. Trudno było dotrzeć do dokumentów związanych z porozumieniem bo są one objęta klauzulą tajności. Jednak z informacji, jakie udało się uzyskać z różnych źródeł wynika, że podpisanie tego porozumienia może stanowić poważne zagrożenie dla polskiego jak i europejskiego rolnictwa przede wszystkim w aspekcie konkurencyjności. Przepisy amerykańskie nie są tak restrykcyjne jak przepisy europejskie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności np. stosowanie antybiotyków czy GMO.


Po burzliwej dyskusji zostały przyjęte następujące stanowiska:

Obszerniejsza relacja w osobnym materiale

Powrót