27-07-2016 r.

Resort rolnictwa zapowiada zmiany w pomocy dla rolników dotkniętych klęskami

Wielkopolska Izba Rolnicza w ubiegłym tygodniu wystąpiła z apelem do ministra rolnictwa o bezzwłoczne wypracowanie przez rząd instrumentów pomocowych dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Obecnie znane są już założenia nowych rozwiązań nad, którymi pracuje ministerstwo rolnictwa.

Odnotowane w ostatnim czasie w powiatach wrzesińskim, gnieźnieńskim i śremskim gradobicia a także susza, która dotknęła już znaczną część gmin w naszym województwie przekładają się na ogromne straty w poszczególnych gospodarstwach. Również zimą aura nie sprzyjała rolnikom: bezśnieżna, mroźna zima oraz przymrozki wiosenne negatywnie odbiły się na tegorocznych plonach. Z roku na rok coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi, które mogą dotknąć pojedyncze gospodarstwo, ale mogą również spowodować straty o charakterze masowym. Stąd też apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej o przyjęcie rozwiązań, które choć częściowo zrekompensują poszkodowanym doznane straty.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki w odpowiedzi na zapytania dotyczące pomocy ze strony ministerstwa dla rolników poszkodowanych przez działania niekorzystnych warunków atmosferycznych poinformował, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które będą korzystniejsze dla rolników. W myśl obecnie obowiązujących przepisów rolnikowi, który poniósł stratę w uprawie przekraczającą 70% przysługuje odszkodowanie w wysokości do 15 tys. euro, natomiast gdy straty przekraczają 30%, rolnicy mogą otrzymać tylko pomoc w postaci de minimis. Zmiany, które zapowiada ministerstwo zakładają, że odszkodowania przysługiwać będą rolnikowi, gdy straty łącznie we wszystkich jego uprawach oszacowane zostaną na 70%. Odszkodowania zostaną wypłacone w takim terminie, aby rolnicy mogli jeszcze uzyskać dochód w danym roku.

Pożyczki na spłatę zaległych należności, ujednolicenie zasad szacowania szkód oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – to najważniejsze zapisy jakie zawiera projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie projekt trafił do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Według projektu rozporządzenia producenci mleka, trzody chlewnej oraz owoców i warzyw, których dochody są niewystarczające na spłatę zaciągniętych zobowiązań, będą mogli ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowane niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym. Dotyczyć to będzie zobowiązań, które powstały od dnia 7 sierpnia 2014 roku do końca 2015. Kwoty pożyczek nie będą mogły przekroczyć wysokości zaciągniętych kredytów z wyłączeniem odsetek. Pożyczka będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości do 50% kwoty pożyczki wypłacana będzie w 2016 r., natomiast druga w 2017 r., po rozliczeniu 1 raty. Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Zmieni się także sposób szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów. Projekt rozporządzenia zakłada że w sytuacji kiedy rolnik nie posiada danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej, średnia roczna produkcja rolna będzie ustalana jednolicie, na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przepisy te maja wejść w życie 16 października 2016 r., tak by obowiązywały już przy szacowaniu szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Projekt zakłada także wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 roku. Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilno-prawnych powstałych do końca 2015 roku maksymalnie 5 mln zł na gospodarstwo rolne. Oprocentowanie tych kredytów będzie wynosić 1% przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu bankowego, a następnie 2,5%. Kredyt udzielony zostanie maksymalnie na okres 8 lat.

W dalszym ciągu rolnicy dotknięci klęskami mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne, ulgi i umorzenia składek KRUS i ANR oraz podatku rolnego. Do końca roku ma ruszyć także nabór wniosków na odtworzenie gospodarstw rolnych i produkcji rolnej w ramach PROW, ponadto ministerstwo pracuje nad zmianami w systemie ubezpieczeń rolniczych. Na 2017 rok zapowiedziane jest wprowadzenie większych dopłat do ubezpieczeń.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Powrót