05-08-2016 r.

Uwaga dzierżawcy gruntów z ANR!

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że rolnicy dzierżawiący grunty z Agencji Nieruchomości Rolnych w terminie do 31 sierpnia 2016 r. muszą złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, w którym wskażą tytuł prawny do tych gruntów.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 337), od roku 2016 płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020) i płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują tylko tym rolnikom, którzy na dzień 31 maja w roku złożenia wniosku, posiadają tytuł prawny do tych działek.

Rolnik ubiegający się o przyznanie w/w płatności za 2016 r. do działek rolnych będących własnością ANR zobowiązany jest złożyć, najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. do kierownika biura powiatowego, oświadczenie w którym wskazuje, podstawę prawną władania gruntem. Są to zarówno: umowy dzierżawy, jak i umowy użytkowania wieczystego, użyczenia lub innej, na podstawie której korzysta z danego gruntu. W oświadczeniu rolnik podaje rodzaj umowy, jej numer ( jeśli taki numer został nadany) oraz datę jej zawarcia. Jeśli rolnik jest następcą prawnym rolnika lub zarządcy z którym zawarto umowę podaje również: imię, nazwisko, PESEL lub nazwę i REGON poprzednika. Co ważne, podaje także tiret (pełny numer) przedmiotowej działki lub działek.

Formularz oświadczenia można pobrać z portalu internetowego ARiMR lub w każdym biurze powiatowym ARiMR.

(-) Elżbieta Bryl

Powrót