08-08-2016 r.

Wniosek WIR do MRiRW w sprawie zmiany obowiązujących przepisów
w zakresie kontroli gospodarstwa przez ARiMR bez udziału beneficjenta

W lipcu b.r. Wielkopolska Izba Rolnicza na wniosek delegatów zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie zmiany obowiązujących przepisów w zakresie możliwości kontroli gospodarstwa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bez udziału beneficjenta. Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego podał w uzasadnieniu, że nałożenie na Agencję prawnego obowiązku powiadamiania rolnika o terminie planowanej kontroli gospodarstwa, pozwoliłaby w wielu przypadkach na uniknięcie nieporozumień i niedomówień powstałych między obu stronami. Stworzenie okoliczności, w których rolnik miałby szansę na złożenie ewentualnych wyjaśnień, przełożyłoby się na przyspieszenie całej procedury kontroli.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi skierowanej do Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazało, co następuje:

Kwestie dotyczące kontroli gospodarstw rolnych, uczestniczących w systemach wsparcia bezpośredniego regulowane są aktami prawnymi Unii Europejskiej i obowiązują na jednakowych zasadach wszystkie państwa członkowskie.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. państwa członkowskie przeprowadzają kontrole administracyjne uzupełniane przez system kontroli na miejscu w celu zweryfikowania kwalifikowalności pomocy. Natomiast stosowanie do przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. wskazane powyżej kontrole administracyjne i kontrole na miejscu przeprowadza się w taki sposób, aby skuteczne zweryfikować:


W związku z powyższym kontrole mogą być zapowiedziane, pod warunkiem, że nie koliduje to z ich celem lub skutecznością. Zapowiedzenie kontroli następuje z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do niezbędnego minimum i nie przekracza 14 dni. Natomiast w przypadku kontroli na miejscu odnoszących się do wniosków o przyznanie pomocy związanej z produkcją zwierząt gospodarskich lub wniosków o płatność w ramach środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą, zapowiedzenie nie przekracza 48h, w wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju przeprowadzanej kontroli oraz od faktu czy nie zagraża ono celowi kontroli. Rolnik jest zawsze powiadamiany o kontroli, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, dotyczy to m.in. kontroli realizowanych z tytułu większości działań PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 lub wspólnej polityki rybackiej i rynku owoców i warzyw. Szczegółowe informacje w tym zakresie podane są na stronie ARiMR w zakładce „Kontrole beneficjentów/Prawa i obowiązki Rolników w procesie kontroli na miejscu.

Kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni ograniczają się jedynie do ustalenia powierzchni działek rolnych i weryfikacji grupy upraw/uprawy na działce rolnej. Podczas tej kontroli nie ma konieczności wizyty w siedzibie gospodarstwa w celu np. weryfikacji dokumentacji czy wymogów, w odniesieniu do których obecność rolnika jest niezbędna. Rolnik, składając własnoręczny podpis na ostatniej stronie wniosku, wyraża zgodę na przeprowadzenie czynności kontrolnych w jego gospodarstwie. Mając na uwadze obowiązujące przepisy Unii Europejskiej, brak jest przesłanek do zmiany przepisów w zakresie zasad dotyczących powiadamiania rolnika o kontroli.

Opracowanie:
Biuro WIR na podstawie materiałów MRiRW

Powrót