08-08-2016 r.

Propozycja WIR w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia powierzchni wolnej
od konieczności spełnienia warunków EFA i dywersyfikacji

W lipcu b.r. Wielkopolska Izba Rolnicza na wniosek delegatów złożyła wniosek do MRiRW w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia powierzchni wolnej od konieczności spełnienia warunków EFA i dywersyfikacji. Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego w uzasadnieniu podał, że stosowany przez rolników program poplonu ścierniskowego powoduje zmniejszenie zasobów wodnych znajdujących się w glebie. Wskazał przy tym uwagę, iż brak dostatecznej ilości wody w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwy dla rolników, którzy często nie mają możliwości wykonania określonych zabiegów agrotechnicznych.

W odpowiedzi na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące informacje:

Progi powierzchniowe określone dla wymogu dywersyfikacji upraw oraz wymogu utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) wynikają z przepisów unijnych, dlatego państwo członkowskie nie ma możliwości ich podwyższania.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, gospodarstwa, w których występuje:

  1. Od 10 do 30 ha gruntów ornych – zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych
  2. Powyżej 30 ha – zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Ponadto zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych dotyczy również rolników posiadających co najmniej 15 ha gruntów ornych.

Nie mniej jednak w przepisach unijnych przewidziano także szereg wyłączeń z obowiązku stosowania dywersyfikacji upraw i wymogu EFA ze względu m.in. na znaczny udział trwałych użytków zielonych lub gruntów wykorzystywanych do uprawy trawy lub innych pastewnych roślin zielonych lub gruntów ugorowanych w gospodarstwie, a w przypadku wymogu EFA dodatkowo także upraw roślin strączkowych. Wyłączenia te zostały określone w przepisach UE – art. 44 ust. 3 rozporządzenia nr 1307/2013 (dla dywersyfikacji upraw) oraz w art. 46 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013 (dla wymogu EFA).

Opracowanie:
Biuro WIR na podstawie materiałów MRiRW

Powrót