09-08-2016 r.

Mniejsze stawki opłat za wodę wykorzystywaną w rolnictwie

Wielkopolska Izba Rolnicza od początku pojawienia się projektu nowego Prawa wodnego podnosiła kwestie wysokości opłat. Należy zauważyć, że początkowo samorząd rolniczy został pominięty w konsultacjach społecznych. Dopiero po stanowczej interwencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej projekt został przesłany do Izb Rolnych, aby te mogły zgłosić swoje uwagi.

Po pojawieniu się projektu nowelizacji Prawa wodnego Wielkopolska Izba Rolnicza w pismach do decydentów i przyjętych stanowiskach podnosiła problem wysokich stawek opłat za wodę wykorzystywaną do produkcji rolniczej. Efektem wewnętrznej dyskusji było zgłoszenie uwag i zastrzeżeń do proponowanych zapisów. Dzięki wielotorowym działaniom Wielkopolskiej Izby Rolniczej pierwotnie zakładane stawki opłat zostały obniżone. Nie są one co prawda tak niskie, jak np. w Niemczech czy innych krajach Europy środkowo-wschodniej, ale jednak znacznie niższe niż w pierwszej wersji noweli.

Ministerstwo Środowiska w piśmie z dnia 3 sierpnia br., poinformowało, iż za pobór wód do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód będzie proponowana opłata w wysokości 0,30 zł za m3 pobranej wody podziemnej (w miejsce 1,64 zł za 1m3) oraz 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej (w miejsce 0,84 zł za 1 m3). Opłatą nie będzie objęte zwykłe korzystanie z wód. tj. wielkość poboru do poziomu 5 m3 na dobę.

Zgodnie z wyjaśnieniem resortu rolnictwa, wprowadzenie przepisów stanowiących obowiązek dla wszystkich użytkowników wód do ponoszenia opłat za użytkowane zasoby wodne jest szczególnie istotne dla wywiązania się Polski jako kraju członkowskiego z obowiązków, jakie nakładają postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Marta Ceglarek

Powrót