26-08-2016 r.

20 lecie odrodzenia samorządu rolniczego w Polsce - Jubileusz Krajowej Rady Izb Rolniczych

25 sierpnia w podwarszawskim Parzniewie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 120 lecia powstania izb rolniczych na ziemiach polskich (Wielkopolska Izba Rolnicza 14 grudnia 1895) oraz 20 lecia odrodzenia samorządu rolniczego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Izb Rolniczych i połączone było z otwarciem nowego budynku szkoleniowo – biurowego KRIR.

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli prezesi i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Wielkopolska Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Piotr Walkowski, Wiceprezes Bogdan Fleming, Członkowie Zarządu Jolanta Nawrocka oraz Zbigniew Stajkowski, Delegat KRIR Andrzej Frąckowiak oraz Honorowy Prezes WIR Józef Waligóra, były Prezes WIR Krzysztof Nosal, Prezes byłej Kaliskiej Izby Rolniczej Stanisław Pietrzak oraz byli Delegaci do KRIR Andrzej Kubiak oraz Jan Kaźmierczak.

Spotkanie było okazją do podziękowania osobom aktywnie działającym na rzecz rozwoju samorządu rolniczego. Odznaczeniami KRIR uhonorowani zostali m.in. Prezes WIR Piotr Walkowski – Złota odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”,
Delegat do KRIR Andrzej Frąckowiak – Srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”,
Dyrektor WIR Grzegorz Wysocki - Brązową odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”.
Ponadto Wiceprezes WIR Bogdan Fleming został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

Wielkopolska Izba Rolnicza w uznaniu zasług Krajowej Rady Izb Rolniczych nadała Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej.
Treść laudacji dla KRIR:

Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowi reprezentację wszystkich izb rolniczych. W jej skład wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie wybranym przez walne zgromadzenie każdej z izb. Krajowa Rada Izb Rolniczych posiada osobowość prawną. Organem wykonawczym KRIR jest Zarząd, wybierany spośród jej członków. Przy KRIR działa spółka, której głównym zadaniem jest działalność wydawnicza związana z miesięcznikiem Krajowej Rady Izb Rolniczych „Polska Wieś”, kolportowanym wraz z „Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym” w nakładzie 70 tys. egzemplarzy.
Do zadań Krajowej Rady, zgodnie z art. 38 ustawy izb rolniczych należą: reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie, opiniowanie aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej, przedstawianie właściwym organom oraz organom samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych, udzielanie pomocy izbom w wykonywaniu ich zadań oraz zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb. KRIR zajmuje się również, we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi, organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci rolników, który jest dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W trakcie licznych pikników: drobiowego, wieprzowego, zbożowego, mlecznego, truskawkowego czy owocowo-warzywnego promowane są artykuły rolno-spożywcze.
Przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych biorą udział w pracach Rady Społecznej Agencji Nieruchomości Rolnych, Krajowego Komitetu ds. Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Centrum Doradztwa Rolniczego oraz komisji konkursowej przeprowadzającej postępowanie na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Komisji do Spraw Oceny Ofert przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele KRIR są również członkami zespołów i komitetów monitorujących krajowych programów operacyjnych dla sektora rolniczego.
Podczas III posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 11 stycznia 2016 r. powołano dwie komisje problemowe: nadzwyczajną komisję problemową ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej oraz nadzwyczajną komisję problemową ds. opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Przy KRIR działa również Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich.
Krajowa Rada Izb Rolniczych od początku swojej działalności ściśle współpracuje z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Pierwszym Prezesem KRIR był Józef Waligóra – Prezes byłej Poznańskiej Izby Rolniczej, który obecnie jest Honorowym Prezesem KRIR. W ciągu minionych 20 lat działalności, KRIR podejmowała wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą szereg inicjatyw, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Zdjęcia: Piotr Łuczak

Powrót