13-10-2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa o ODR i zaliczkach na płatności bezpośrednie

Jak informuje MRiRW, na ostatnim posiedzeniu omawiane były m.in. priorytetowe kierunki działalności jednostek doradztwa rolniczego oraz stan przygotowań do wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich, które rozpoczną się 17 października br.

Od 20 sierpnia br., 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie wszystkie Ośrodki rozpoczęły pracę nad opracowaniem rocznego programu działalności na 2017 r. W celu zapewnienia spójności zadań realizowanych przez poszczególne ODR-y z najważniejszymi celami polityki resortu rolnictwa wskazane jest określeniem wytycznych do tych programów.

Zaproponowano, aby w programach działalności za najważniejsze zadania uznać:

  1. Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji
  2. Doradztwo i upowszechnianie wiedzy na temat systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2015-2020, w tym zmian wprowadzonych ze skutkiem od 2017 r.
  3. Wsparcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
  4. Promowanie działań prośrodowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatycznym
  5. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi
  6. Działania na rzecz bezpieczeństwa żywności
  7. Upowszechnianie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Kierownictwo resortu zapoznało się ze stanem przygotowań do wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Do 10 października kontrole administracyjne zostały zakończone dla ponad 96 % wniosków. W pierwszej kolejności zostały naliczone zaliczki dla rolników zamieszkałych na obszarach objętych ograniczeniami na skutek wystąpienia i zagrożenia wystąpienia ASF.

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót