24-10-2016 r.

Uwaga Hodowcy Trzody Chlewnej!

Od 18 października wchodzą w życie zmiany
w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt!

1a. Posiadacz świni jest zobowiązany oznakować świnie w terminie 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia, nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

1b. Fakt oznakowania świń, o którym mowa w pkt. 1a, posiadacz zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

2a. W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować te świnie poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

2b. Posiadacz świni zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania śni, o którym mowa w pkt. 2a, w terminie 7 dni od daty oznakowania określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt

3a. Świnie oznakowane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy tj. przed 18.10.2016r., na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za oznakowane.

3b. Posiadacz świń nieoznakowanych przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy, które są starsze niż 30 dni, znakuje te świnie w sposób określony w pkt.1a, w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy i zgłasza ten fakt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od oznakowania.

4.Posiadacz świń, o których mowa w pkt 3b, który nie oznakował świń w terminie określonym w pkt 3b albo oznakował je lecz nie zgłosił tego faktu kierownikowi biura powiatowego ARiMR albo zgłosił ten fakt z naruszeniem terminu określonego w pkt 3b podlega karze grzywny.

Opracowanie na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. 2016 poz.1605)

Powrót