04-11-2016 r.

Grant z programu Horyzont 2020
dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyznania grantu na realizację projektu o akronimie Inno4Grass i tytule „Wymiana innowacji na rzecz zrównoważonej produkcji rolniczej na trwałych użytkach zielonych w Europie”, finansowanego z Programu Horyzont 2020, będącego największym programem Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Decyzję uzyskano w odpowiedzi na wniosek przygotowany przez konsorcjum projektowe, składające się z dwudziestu partnerów reprezentujących świat nauki i praktyki rolniczej, pod przewodnictwem głównego koordynatora z Niemiec.

Projekt rozpocznie się w styczniu 2017 roku i będzie realizowany przez trzy lata we współpracy z uczelniami i instytutami naukowymi oraz organizacjami rolniczymi pochodzącymi z ośmiu krajów leżących w różnych strefach rolno-klimatycznych Europy tj. z Niemiec, Irlandii, Polski, Belgii, Holandii, Francji, Szwecji oraz Włoch. W Polsce projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, będącym koordynatorem krajowym projektu i jednocześnie przedstawicielem nauki po stronie polskiej. Wielkopolska Izba Rolnicza będzie wykonywać równolegle swoje zadania projektowe jako partner z Polski bezpośrednio związany z rolnikami i praktyką rolniczą.

Projekt Inno4Grass jest skierowany do właścicieli gospodarstw utrzymujących bydło mleczne oraz prowadzących gospodarkę rolną na łąkach i pastwiskach. Cel główny projektu to oddolne wychwycenie innowacji stosowanych przez rolników na trwałych użytkach zielonych oraz powiązanie zdobytych w terenie informacji z istniejącymi wynikami badań naukowych, a następnie rozpowszechnienie wypracowanej podczas projektu nowej wiedzy w danym kraju ojczystym, jak również pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu. Zakładanym efektem końcowym projektu jest wzbogacenie Encyklopedii o nowe terminy i pojęcia oraz stworzenie programu badań naukowych wychodzącemu naprzeciw potrzebom zgłoszonym przez rolników. Celem dodatkowym Inno4Grass jest także zmniejszenie dystansu dzielącego naukę i praktykę w poszczególnych krajach Europy poprzez nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy rolnikami, doradcami oraz naukowcami na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zakres tematyczny projektu dotyczącego innowacji na łąkach i pastwiskach pozostaje w zgodzie z wynikami pracy grupy EIP-AGRI (tj. Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa), która wskazała na potrzebę wdrażania innowacji na trwałych użytkach zielonych, jako czynnika poprawiającego wydajność ekonomiczną oraz zrównoważony rozwój gospodarstw zajmujących się produkcją bydła mlecznego, mięsnego oraz produkcją owiec w Europie. W trakcie projektu utrzymywany zatem będzie kontakt z EIP-AGRI oraz rozwijana współpraca z krajowymi sieciami na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zakres projektu będzie obejmował, między innymi tematy takie jak:

Liczymy, że wiedza fachowa wypracowana podczas realizacji projektu będzie wysoce przydatna dla szerokiego grona odbiorców oraz, że zostanie ona wykorzystana w celu większego wzrostu gospodarstw mlecznych w Polsce i poprawy ich ogólnej sytuacji na rynku.

Zapraszamy Państwa również do zapoznana się z treścią raportu pod tytułem „ Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich elementem Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego rolnictwa, do którego link znajdą Państwo tutaj.

Opracowanie: Anna Czerwińska

Powrót