14-11-2016 r.

Wyniki inwentaryzacji dzików

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stosownie do pisma Ministra Środowiska z dnia 27 września 2016 roku (znak sprawy DL-III.670.3.2016) przekazuje sprawozdanie z wykonanej wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ogólnopolskiej inwentaryzacji dzika na terenach obwodów łowieckich.

Inwentaryzacja dzików była prowadzona w okresie od 15 października do 6 listopada 2016 r. Wzięło w niej udział ponad 85 tys. osób (85 252), wśród których byli przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego (58%), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (24%), pracownicy Zakładów Usług Leśnych (10%) oraz innych organizacji i instytucji m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Izb Rolniczych, Straży Granicznej, Inspekcji Weterynaryjnej, samorządów różnych szczebli, Urzędów Wojewódzkich, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, (łącznie 8%). W inwentaryzację aktywnie włączyli się przedstawiciele Policji, zabezpieczając drogi w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac w celu uniknięcia kolizji i wypadków z udziałem zwierzyny.

Powierzchnia objęta inwentaryzacją wynosiła 8 826 913,32 ha i obejmowała lasy wszystkich form własności, dostępne trzcinowiska i tereny podmokłe oraz pozostające jeszcze na gruncie kukurydze. Z wyżej wymienionego obszaru zostały losowo wybrane powierzchnie próbne liczące łącznie 937 098,80 ha co stanowiło 10,6% całkowitej powierzchni objętej inwentaryzacją.

Na podstawie meldunków strefowych składanych z poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 144 079 szt. Najmniej dzików stwierdzono w RDLP Warszawa (3 344 szt.) oraz RDLP Kraków (3 902 szt.), najwięcej w RDLP Katowice (12 746 szt.) oraz RDLP Olsztyn (12 728 szt.). Uwzględniając powierzchnie poszczególnych Regionalnych Dyrekcji LP wyliczono średnie zagęszczenie dla tych jednostek. I tak najmniejszym zagęszczeniem charakteryzowały się RDLP Radom (0,2 szt./km2) oraz RDLP Warszawa (0,2 szt./km2), natomiast największym RDLP Szczecin (1,1 szt./km2) oraz RDLP Piła (1,0 szt./km2). Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2.

Prace inwentaryzacyjne były prowadzone na terenie całego kraju, za wyjątkiem terenów Parków Narodowych, rezerwatów przyrody, powierzchni referencyjnych wyznaczonych na potrzeby okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, a także obszarów niedostępnych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia osób wykonujących inwentaryzację w tym obejmujących zakazy wstępu do lasu związane z wystąpieniem wiatrołomów.

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji dla poszczególnych Nadleśnictw przedstawiono w załączonej do niniejszego sprawozdania tabeli (załącznik nr 1).

W celu graficznego zobrazowania wyników przygotowano mapę (załącznik nr 2), przedstawiającą zagęszczenia dzików w poszczególnych Nadleśnictwach w czterostopniowej skali. I tak Nadleśnictwa, w których zagęszczenie dzików wynosiło do 0,5 szt./km2 oznaczono kolorem zielonym, Nadleśnictwa, gdzie zagęszczenie dzików wahało się w przedziale 0,6 – 1,0 szt./km2 oznaczono kolorem żółtym, Nadleśnictwa z zagęszczeniem dzika mieszczącym się w granicach od 1,1 do 2,0 szt./km2 oznaczono kolorem pomarańczowym, natomiast Nadleśnictwa gdzie zagęszczenia były wyższe od 2,0 szt./km2 – kolorem czerwonym.

Na podstawie zebranych danych należy stwierdzić, że wyższe zagęszczenia dzików występują w zachodniej części kraju i obejmują Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie, Pile, Zielonej Górze i Szczecinku.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych znaleziono 4 martwe dziki. Dwa z nich (RDLP Łódź – 1 szt., RDLP Katowice – 1 szt.) miały wyraźne rany postrzałowe, a przyczyną upadków były najprawdopodobniej wykonywane polowania, co potwierdzili sprowadzeni na miejsce lekarze weterynarii. Z dwóch kolejnych przypadków (RDLP Szczecinek – 2 szt.) zostały pobrane próby przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Otrzymane z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach wyniki wykluczyły obecność wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

Podsumowując prace inwentaryzacyjne Zarząd Główny PZŁ pragnie podkreślić dobrą współpracę z Lasami Państwowymi na każdym szczeblu organizacyjnym (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa), a także duże zaangażowanie myśliwych, pracowników PGL LP oraz udział innych instytucji i organizacji takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, Liga Ochrony przyrody itp. Należy zauważyć że otrzymane wyniki powinny stanowić podstawę do dalszych działań w zakresie zarządzania populacją dzika w Polsce.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH

SZACOWANA LICZEBNOŚĆ DZIKÓW

ZAGĘSZCZENIE [SZT./KM2]

BIAŁYSTOK

6865

0,3

GDAŃSK

7173

0,7

KATOWICE

12746

0,6

KRAKÓW

3902

0,4

KROSNO

5203

0,4

LUBLIN

9722

0,4

ŁÓDŹ

5903

0,3

OLSZTYN

12728

0,6

PIŁA

8133

1,0

POZNAŃ

11522

0,5

RADOM

4188

0,2

SZCZECIN

17782

1,1

SZCZECINEK

11866

0,9

TORUŃ

6446

0,4

WARSZAWA

3344

0,2

WROCŁAW

9205

0,6

ZIELONA GÓRA

7339

0,9


mapa
Powrót