16-11-2016 r.

Małoobszarowe zastosowania środków ochrony roślin

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia dotyczący małoobszarowego zastosowania środków ochrony roślin. Projektowane rozporządzenie rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 45 nowych pozycji. W Polsce do upraw małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.

Zastosowania małoobszarowe obejmują zastosowania środków ochrony roślin, które nie są opłacalne z perspektywy producentów tych preparatów, ale są ważne dla producentów rolnych. Zastosowania te dotyczą w większości istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych m.in. owoców i warzyw, roślin ozdobnych, szkółek (roślin przeznaczonych do sadzenia) i roślin aromatycznych.

Kwalifikacja uprawy do grupy upraw małoobszarowych powoduje możliwość rozszerzania zakresów stosowania środków ochrony roślin o ochronę tych upraw w uproszczonym trybie, tym samym daje to możliwość łatwiejszego i szybszego zwiększenia puli środków ochrony roślin dostępnych do stosowania w tych uprawach. Przełoży się to również na możliwość kompleksowej ochrony nowych upraw zakwalifikowanych jako uprawy małoobszarowe. Zmniejszy też zagrożenie negatywnego wpływu na ludzi i środowisko ze względu na ewentualne stosowanie środków ochrony roślin niezgodne z prawem.

Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót