22-11-2016 r.

Co z budżetem PROW?


W roku 2016 do budżetu państwa nie trafi 9 mld zł, które zaplanowano wcześniej jako refundację środków wydatkowanych na działania PROW. Jak podaje portal farmer.pl, z tej przyczyny rolnicy nie mają co liczyć w tym roku na pełne dopłaty bezpośrednie. Mimo tego braku, jak deklaruje ARiMR, wypłaty zaliczek na poczet dopłat zostaną zrealizowane do końca listopada. Pieniądze na ten cel pochodzą z deficytu budżetu środków europejskich, a więc „na kredyt”. Zamiast na dopłaty, zostaną one wydane właśnie na zaliczki.

Przyczyna tego stanu rzeczy leży w przesunięciu środków z bieżącego PROW 2014-2020 na poczet pełnego wykorzystania PROW 2007-2013. Pociągnęło to za sobą opóźnienie w refundacji tych środków, gdyż UE wypłaci je dopiero po pełnym rozliczeniu PROW 2007-2013, co powinno nastąpić dopiero pod koniec bieżącego roku. Należy się więc spodziewać, że do budżetu państwa wpłyną one dopiero w roku przyszłym. Kolejna przyczyna opóźnień w przekazywaniu środków to niepełne wykonanie w roku 2015 planu wydatków z PROW 2014-2020, co z kolei przekłada się na odpowiednio niższą refundację w roku 2016. Jak informuje resort rolnictwa, jest to kwota ok. 2 mld zł. Opóźnienia wydatkowania środków finansowych pogłębiły się w roku bieżącym do kwoty ponad 5 mld zł. Wzmożone wypłaty środków unijnych w IV kwartale 2016 roku nie oznaczają jednak ożywienia dopłat z różnych działań PROW. Są to rutynowe wypłaty środków z tytułu ONW i programów rolnośrodowiskowych, które rozpoczynają się od połowy października każdego roku.

Szacuje się, że gdyby budżet środków unijnych realizowany był zgodnie z planem, do polskiego rolnictwa w roku bieżącym trafiłoby ok. 7 mld zł więcej niż obecnie, co niewątpliwie pozwoliłoby na rozpoczęcie realizacji dopłat bezpośrednich od 1 grudnia. Ponieważ jednak plan ten nie został zrealizowany, na wypłatę dopłat bezpośrednich w pełnej wysokości przyjdzie rolnikom poczekać prawdopodobnie do przełomu stycznia i lutego przyszłego roku.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak, na podstawie materiałów farmer.pl

Powrót