23-11-2016 r.

Ubezpieczenia NWW dzieci rolników

Jak informuje Prezes KRUS Adam Sekściński, każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 do 13.10.2016 umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie to obowiązuje zarówno w kraju jak i na świecie.

W ramach tego programu blisko 500 tysięcy dzieci z rodzin rolników, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o postępowaniu w razie szkody powstałej w skutek wypadku dziecka można dowiedzieć się na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Beata Górecka

Powrót