29-11-2016 r.

Zmiana przepisów BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich


W Ministerstwie Rolnictwa opracowano nowy projekt rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pacy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Przepisy mają na celu aktualizację zagadnień dotyczących BHP dodając zasady związane z obsługą zwierząt futerkowych, jeleniowatych oraz strusi, które zostały zaliczone do zwierząt gospodarskich. Zawarto tam również przepisy uwzględniające nowe technologie produkcji, w szczególności w gospodarstwach ekologicznych, prowadzących hodowlę wolno wybiegową lub chów bydła mięsnego w dużych stadach na terenach otwartych oraz bezpieczeństwo pracowników obsługujących zwierzęta wewnątrz zagród, przy bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami. W projekcie uwzględniono wymagania dotyczące nowo budowanych lub przebudowywanych pomieszczeń inwentarskich w zakresie zabezpieczeń przed samoczynnym zamykaniem drzwi, zabezpieczeniem otworów stropowych na poddaszach oraz zabezpieczeń dotyczących przykrycia kanałów odprowadzających gnojówkę i gnojowice. Szczegółowo określono również sposób obsługi zwierząt uznanych za niebezpieczne jak i zwierząt utrzymywanych w systemie otwartym oraz zakres instruktażu pracowników przy obsłudze zwierząt.

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót