06-12-2016 r.

Odpowiedź MRiRW w sprawie świadectw zdrowia trzody chlewnej

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 25 października 2016 r. nakazującego zaopatrywanie świń przemieszczanych na obszarze Polski w świadectwa zdrowia, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił z pismem do resortu rolnictwa, w którym zwrócił uwagę ustawodawcy na kilka wątpliwych kwestii związanych z wdrożeniem powyższych przepisów wykonawczych, wymienionych poniżej:

W odpowiedzi na pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ministerstwo Rolnictwo przekazało następujące informacje:

Zgodnie z §7 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. z 2015 r., poz. 711, z późn. zm.) nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczaniem się świń. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu wyeliminowanie przemieszczania się świń niespełniających odpowiednich wymagań oraz ukrócenie nielegalnego handlu trzodą chlewną.

Badanie kliniczne, na podstawie którego wystawiane jest świadectwo zdrowia, a także samo wystawienie tego świadectwa przez urzędowego lekarza weterynarii muszą być wykonanie maksymalnie 24 h przed rozpoczęciem przemieszczania świń. We wzorze świadectwa zdrowia świń, przemieszczanych do rzeźni, pochodzących od stad zlokalizowanych na obszarze nieobjętym restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, wskazano, że ważność świadectwa zdrowia wynosi 48 h. Powyższy termin umożliwia zbadanie kliniczne zwierząt i wystawienie świadectwa zdrowia w ciągu 24 h przed wysyłką zwierząt oraz transport tych zwierząt do miejsca docelowego w ciągu 24-48 h od momentu rozpoczęcia przemieszczania. Zgodnie z opinią Głównego Lekarza Weterynarii, badanie kliniczne zwierząt przed wystawieniem świadectwa zdrowia powinno być jak najbardziej aktualne, co ma bardzo duże znaczenie z epizootycznego punktu widzenia.

Odnośnie pobierania opłat za wydawanie świadectw zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało, że Inspekcja Weterynaryjna stosownie do art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (DZ.U. z 2016 r., poz. 1077) pobiera opłaty za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym. Pobierana ona jest za przeprowadzenie kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia i winni ją uiścić posiadacze zwierząt zgodnie z poz. 3 załącznika do rozporządzenia MRiRW z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Co się tyczy zasad bioasekuracji, resort rolnictwa poinformował, iż urzędowi lekarze weterynarii otrzymali wytyczne od Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie odpowiedniego przygotowania do wizyty w gospodarstwach celem wykonania badań i powinni w związku z tym posiadać środek do dezynfekcji rąk i obuwia. Nie mniej jednak MRiRW wskazało, że każdy rolnik powinien być przygotowany na sytuacje wyjątkowe i w razie, gdyby zaszła taka konieczność mieli możliwość udostępnienia lekarzowi jednorazowej odzieży ochronnej, obuwia ochronnego, a także odpowiedniego środka myjącego i dezynfekującego.

Anna Czerwińska
Na podstawie: odpowiedzi MRiRW z dnia 6.12.2016

Powrót