10-01-2017 r.

Przepisy dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków


Od dnia 20 grudnia 2016 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie zostało wydane w związku z występowaniem ognisk wirusa i nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.
Przepisy mówią między innymi, że hodowcy drobiu powinni wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane; nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; czyścić i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem; dokonywać codzienny przegląd stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności; wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób; przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
Przepisy dotyczą nie tylko dużych ferm, ale i kurników, w których utrzymywany jest drób na własne potrzeby. Lekarz weterynarii w przypadku kontroli i niestosowania się do tych przepisów może ukarać właściciela na podstawie decyzji administracyjnej. Należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia choroby w gospodarstwie, w którym nie stosowano odpowiednich środków zapobiegawczych (bioasekuracji) nie będzie przysługiwało odszkodowanie.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą zakaźną ptaków o wysokiej śmiertelności, która w bardzo krótkim czasie może osiągnąć rozmiary epidemii. Bardzo ważne jest wzmocnienie zasad bioasekuracji gdyż dużym zagrożeniem jest możliwość przeniesienia choroby, nie tylko przez dzikie ptaki, ale również za pośrednictwem zanieczyszczonego wirusem sprzętu, odzieży lub paszy. W związku z zagrożeniem jakie niesie grypa ptaków dla gospodarki kraju należy bezwzględnie stosować środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka jej rozprzestrzenienia. Nowe przepisy dotyczą całej Polski i wszystkich gospodarstw utrzymujących drób.

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót